Orkland kommune varsler med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 om oppstart av planarbeid for kulturmiljøplan. Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte den 16. januar 2024 å sende planprogrammet for kulturmiljøplanen på høring og til offentlig ettersyn. Høringen er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-14.

Planprogrammet skal fastsette rammene for arbeidet med kulturmiljøplanen, og fastsettes ved politisk behandling etter høringsperioden.

Kulturmiljøplanen utarbeides som tematisk kommunedelplan i henhold til lovbestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11. Formålet med planen er at den skal bli et godt verktøy i kommunens forvaltning av viktige kulturmiljø, kulturminner og bidra til en mer bærekraftig ressursbruk gjennom bevaring.

Planprogrammet og saksutskrift fra hovedutvalgets behandling av saken kan lastes ned her: 

Dersom du har merknader til planarbeidet generelt eller planprogrammet, kan du sende inn en uttalelse innen 11.3.2024
Merknader sendes skriftlig til kommunen på e-postadresse postmottak@orkland.kommune.no, eventuelt med vanlig post til Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.