Arbeidet skulle etter opprinnelig plan startet 4. mars, men på grunn av at Bårdshaug bru var stengt for trafikk i begge retninger på det tidspunktet ble oppstarten utsatt. Til tross for senere oppstart er planen fortsatt at arbeidene skal være ferdig til skolestart høsten 2024.

Fra klokken 21:00 onsdag 3. april til cirka klokken 06:00 torsdag 4. april vil E39 være stengt ved Hovsbakkan bru i forbindelse med tilrigging av sikringsutstyr for å opprettholde sikkerheten og toveis åpen bru under selve rehabiliteringsarbeidet. Omkjøring vil bli skiltet.

Her kan du lese om prosjektet på Statens vegvesens nettsider

Konsekvenser for lokaltrafikken 

I løpet av rehabiliteringsperioden vil den kommunale veien under Hovsbakkan bru bli midlertidig stengt for alle kjøretøy ved krysset Nerviksbakkan og krysset Trondheimsveien, inn mot E39. Skilting vil veilede trafikken gjennom en omkjøringsrute via Hovsbakkveien. For myke trafikanter blir det etablert en gangkulvert i stål under brua for å sikre trygg passasje gjennom anleggsområdet.

Trafikksikkerhet på E39

På E39 vil det bli midlertidige endringer i trafikkmønsteret i form av en skiltet fartsgrense på 50 kilometer i timen, med innsnevring av begge kjørefelt i anleggsperioden. I enkelte perioder vil E39 være helt stengt, og alternative ruter vil være tydelig skiltet. Det er verdt å merke seg at disse stengingene vil bli nøye koordinert med pågående arbeid på E39 Bårdshaug bru, for å unngå samtidig stenging av begge anleggsområdene.

Økt levetid og pålitelighet

Det er Skanska som skal rehabilitere brua. Kantdragere skal rehabiliteres, det skal etableres nytt rekkverk og utføres fresing og legging av nytt asfaltdekke på brua. Rehabiliteringen vil ikke bare sikre en tryggere infrastruktur, men også bidra til økt levetid og pålitelighet for denne viktige veiforbindelsen.

Her kan du lese kommunens sak fra 17. januar der det første gang ble orientert om prosjektet.