Skanska skal rehabilitere kantdragere, etablere nytt vegrekkverk og utføre fresing og legging av nytt asfaltdekke på brua. Arbeidet starter 4. mars og er planlagt ferdig til skolestart 2024.

De fleste som kjører E39 registrerer knapt at de kjører over en bru når de passerer Orkanger. For alle som ferdes til og fra Hovsbakkan er imidlertid veien under Hovsbakkan bru både velkjent og en mye benyttet ferdselsåre. 

Konsekvenser for lokaltrafikken 

I løpet av rehabiliteringsperioden vil den kommunale veien under Hovsbakkan bru bli midlertidig stengt for alle kjøretøy ved krysset Nerviksbakkan og krysset Trondheimsveien, inn mot E39. Skilting vil veilede trafikken gjennom en omkjøringsrute via Hovsbakkveien. For myke trafikanter blir det etablert en gangkulvert i stål under brua for å sikre trygg passasje gjennom anleggsområdet.

Trafikksikkerhet på E39

På E39 vil det bli midlertidige endringer i trafikkmønsteret i form av en skiltet fartsgrense på 50 kilometer i timen, med innsnevring av begge kjørefelt i anleggsperioden. I enkelte perioder vil E39 være helt stengt, og alternative ruter vil være tydelig skiltet. Det er verdt å merke seg at disse stengingene vil bli nøye koordinert med pågående arbeid på E39 Bårdshaug bru, for å unngå samtidig stenging av begge anleggsområdene.

Arbeidsomfang og tidsplan

Hovsbakkan bru og et snødekt landskap
Foto: Orkland kommune/Steinar Broholm Larsen

Rehabiliteringsarbeidene er planlagt å starte den 4. mars og forventes å bli fullført før skolestart høsten 2024. Denne omfattende prosessen vil inkludere nødvendige reparasjoner av kantdragere, installasjon av nytt vegrekkverk og forbedring av bruens overflate med fresing og asfaltering.

Rehabiliteringen vil ikke bare sikre en tryggere infrastruktur, men også bidra til økt levetid og pålitelighet for denne viktige veiforbindelsen.