Kommunestyret vedtok under møtet 09.04.2024 sak 22/24, reguleringsplan for Gammelosen renseanlegg. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planen legger til rette for etablering av nytt kloakkrenseanlegg på gnr/bnr 1/474 og gnr/bnr 257/328 på Grønøra.

Eventuell klage må framsettes skriftlig til kommunen innen 08. mai 2024.

Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens digitale planregister. Lenke til planregisteret her: Gammelosen renseanlegg