Kommunestyret vedtok 09.04.2024 i sak 21/24 områdeplan for Eiktyr Industripark. Delområde BI1 er vedtatt med rettsvirkning. De øvrige områdene er unntatt rettsvirkning da det foreligger innsigelser. Kommunen har bedt Statsforvalteren om mekling.

Planvedtaket som gjelder delområde BI1 kan påklages. Ev klage må sendes skriftlig til Orkland kommune innen 08.05.2024.

Plandokumentene ligger i kommunens planregister