Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 er det 31.01.2024 fattet vedtak om mindre 
reguleringsendring ved Åkervika marina i reguleringsplan for Værnes, Sletvika og Graavika vedtatt 24.03.2004. 

Endringen åpner for at eksisterende molo kan rettes ut. 
Nytt punkt i reguleringsbestemmelsenes § 5-6 forbyr arbeid på molo og flytebrygger i perioden 1. april - 31. juli av hensyn til fuglelivet. 

Kart som viser Åkervika marina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaket kan påklages innen 23. februar 2024.
Eventuell klage sendes Orkland kommune på e-post postmottak@orkland.kommune.no eller per post til postboks 83, 7301 Orkanger