Sak 6/24 Oppheving av gamle reguleringsplaner

22 gamle disposisjons- eller reguleringsplaner ble vedtatt opphevet. Se saksutskrift og protokoll for hvilke planer vedtaket gjelder for.


Sak 7/24 Liakjølen hyttefelt, endring etter klage på reguleringsplan

Endringen er ny rekkefølgebestemmelse: 4. Tomtene 30, 31, 32 og 33 kan ikke fradeles, opparbeides eller bebygges før eventuelle konsekvenser for eksisterende drikkevannskilder er utredet, og at det foreligger faglig dokumentasjon på at disse kildene ikke blir berørt på uønsket måte. Alternativt at det er etablert ny drikkevannsforsyning for berørte hytter.
 

Grunneiere som er berørt av planene har fått melding om vedtak.

Vedtakene kan påklages. Klagefrist: 02.03.2024 
Eventuell klage sendes skriftlig på e-post til postmottak@orkland.kommune.no eller per brev til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger