Mindre endring av reguleringsplan for Liakjølen hytteområde

Endringen berører to veier og to ubebygde hyttetomter.
Berørte grunneiere er tilskrevet og orientert om klagefrist 16.03.2024.

Plandokumenter

 

Mindre endring av reguleringsplan for Føssjøen hyttefelt 

Endringen berører regulerte veier og noen nye stikkveier.
Berørte grunneiere er tilskrevet og orientert om klagefrist 07.03.2024.

Plandokumenter