Orkland kommune starter arbeid med reguleringsplan for Krokstadøra serviceområde og ny gang/sykkelveg langs fylkesvei 714. Det meste av området er regulert fra før og inngår i reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkhaugen - Sundan - Parsell: Snilldalslia-Berg. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av butikk, kro,brannstasjon og gang/sykkelvei.

Kart Krokstadøra.jpg

Eventuelle innspill må sendes skriftlig til Orkland kommune innen 20.08.2921 på e-post: postmottak@orkland.kommune.no eller ordinær post til:

Orkland kommune
Postboks 83
7301 Orkanger