I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av hytter og videreutvikling av campingplassen ved Frilsjøen. 

Planområdet er på rundt 60 daa. og planavgrensningen er vist på kartutsnittet. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av planavgrensningen. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.