I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeidet med en detaljregulerings-plan for å legge til rette for fritidsbebyggelse på eiendom gnr.715 bnr.2, Løkhaugen. Plassering av planområdet er vist på kartutsnittet:

 

Planområdet dekker rundt 52 dekar, grenser til Værnesveien (fv6422), ligger rundt ti kilometer fra Selva og rundt fire kilometer fra fergekaia/småbåthavna på Værnes. 

Utfyllende informasjon om planarbeidet finnes på her: Løkhaugen hytteområde

Synspunkter på planarbeidet kan sendes innen 04.07.24 til epostpost@plankontoret.net, eller papir-post: Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.