Orkland kommune sender nå på høring et utkast til nye reviderte kommunale mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt, for kommunene Orkland, Rennebu og Rindal for perioden 2025-2030. Det er første gang det blir vedtatt kommunale mål og retningslinjer for hele Orkland kommune.

Kommunen er etter § 3 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt, pliktig til å vedta målsettinger for utvikling av hjortevilt i kommunen. Samtidig bør kommunen samarbeide regionalt om målsettingene. På bakgrunn av dette gikk Meldal, Orkdal, Rindal og Rennebu kommuner i 2018 sammen om å utarbeide mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen for perioden 2019-2024. Kommunene har siden 2012 hatt felles mål og retningslinjer. Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene og rettighetshaverne i de tre kommunene har i vinter arbeidet med å lage et nytt dokument for fem nye år framover. 

Vedlagt ligger det dokumentet som arbeidsgruppa så langt har produsert. Før endelig behandling i arbeidsgruppa er det ønskelig å få inn synspunkter i saken. 

Utkastet tar utgangspunkt i retningslinjene for 2019-2024. Denne høringen gjelder bare for bestandsmål for hjortevilt. Bestandsmålene har som hensikt å legge overordnede føringer for forvaltningen av hjorteviltet, i motsetning til bestandsplanene hvor forvaltning og tildeling av kvoter foregår på et mer detaljert nivå. Bestandsplanene med tilhørende kvoter vil bli behandlet særskilt i den enkelte kommune.

Vi sender derfor vedlagte forvaltningsmål ut på høring i kommunene. Fristen for å komme med innspill settes til 2. juni 2024

Etter innkomne høringsinnspill vil arbeidsgruppa i nytt møte gå gjennom alle høringsuttalelser.

Innspill sendes til postmottak@orkland.kommune.no merk med saksnummer 24/05673.

Retningslinjene vil bli behandlet politisk både i hovedutvalg forvaltning før sluttbehandling i kommunestyret.

Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt