Partnerskapet Panasonic, Equinor og Hydro vurderer å bygge en storskala batterifabrikk i Norge. De ønsker å komme i dialog med norske kommuner og regioner for å identifisere aktuelle steder for en slik fabrikk.

Formannskapet ble onsdag 20. januar orientert om status for Orkland. Kommunen har sett på aktuelle områder som passer kriteriene. Forslag om aktuelle tomter, inkludert relevant informasjon måtte sendes fra eventuelle kandidater innen 28. januar 2021. Orkland sendte svar på forespørselen innen fristen. Du finner søknaden vedlagt til slutt i denne artikkelen.

Norge kan være ideell plassering

Partnerskapet mener Norge har et spennende utgangspunkt for å etablere lønnsom og bærekraftig batteriproduksjon. De legger vekt på den solide kompetansen som allerede finnes innen materialteknologi, prosessindustri, energi og industriutvikling gir et solid fundament for å bygge batterifabrikk i Norge. I tillegg er tilgangen på fornybar, elektrisk kraft viktig.

Parallelt med stedskartleggingen arbeider Panasonic, Equinor og Hydro med å vurdere markedet for litium-ion-batterier i Europa, som del av grunnlaget for å vurdere en batterivirksomhet i Norge. Partnerskapet satser på det europeiske markedet for elektriske kjøretøy og andre bruksområder.

Selskapene skal også undersøke muligheten for en integrert verdikjede for batterier og for samlokalisering av partnere i forsyningskjeden. Funnene fra denne første undersøkelsesfasen skal legge grunnlag for videre beslutninger. Arbeidet i første fase skal pågå frem til midten av 2021.

Store krav til lokasjon

Etablering og drift av batterivirksomhet krever stor tilgang til kraft og vann til kjøling og et befolkningsgrunnlag som kan sikre tilgang på ca. 2.000 faglærte operatører og personell med høyskole/universitets utdanning. Det er også en betydelig logistikkoperasjon med mål om effektiv og mest mulig bærekraftig transport av råvarer inn, og ferdigproduserte batterier ut til kunder i Europa.

Selskapene har som mål å identifisere 10-15 mulige steder som møter behovene til en batterifabrikk. Neste steg blir altså å fokusere på maksimalt tre konkurransedyktige alternativer innen midten av 2021.

Oppstart av fabrikken kan skje i 2025, og avhenger av konklusjonene i den innledende kartleggingsfasen og videre investeringsbeslutninger.

Mer informasjon: