Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 er det 16.04.2024 fattet vedtak om mindre reguleringsendring av reguleringsplan «Tillegg, Rønningen», vedtatt 31.03.1989. 

Endringen innebærer at reguleringsformålet på deler av eiendommen gnr/bnr 4/205 endres fra «annet trafikkområde» til «byggeområde – boliger».

Eventuell klage må framsettes skriftlig til kommunen innen 11. mai 2024.

Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens digitale planregister: Lenke til planregisteret