I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Orkland kommune følgende mindre endring av reguleringsplan for Grønøra havneområde. Endringen består av følgende:

• Under 3. Fellesbestemmelser skal avsnitt 3 – 6 fjernes og erstattes med følgende bestemmelse: «Før utfylling av masser i sjøen igangsettes, må det foreligge en tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensningsloven til mudring, dumping og utfylling i sjø».

• Punkt 2.1, setning 4 om bebyggelsens høyde skal fjernes, og under punkt 3. fellesbestemmelser skal avsnitt 8 erstattes med: «Bebygd areal innenfor feltet kan være inntil %-BYA=50%. Bebyggelsen kan føres opp med høyde inntil 25 m».

Det er kun overnevnte reguleringsbestemmelser som endres.

Plandokumentene er tilgjengelige i kommunens digitale planregister: Havneområde Grønøra