I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for Klinglien steinbrudd, ut på høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg forvaltning 9.6.2021.

Planen regulerer et område på ca 10 daa på eiendommen gnr. 86 bnr. 1 til steinbrudd. Steinbruddet har adkomst fra Klinglivegen. Det er allerede gjennomført prøveuttak i 2019. Planområdet er totalt på ca 24 daa og omfatter også deler av eiendommen gnr. 300 bnr. 13 (Thamshavnbanen). Plandokumentene, inkludert saksdokumentene fra hovedutvalgets møte, er tilgjengelige via kommunens digitale planregister:

Høringsfrist: 13.8.2021

Eventuelle merknader sendes skriftlig til kommunen.