Kulturmiljø og –minner har også betydning for økonomisk verdiskaping, både i form av turisme og den verdiskapningen det gir for næringslivet.

Fordi dette er et svært viktig tema, har Orkland kommune nå startet arbeidet med å lage en kulturmiljøplan. Kulturmiljøplanen vil gi oversikt over viktige kulturmiljøer og kulturminner, og inneholde en plan for forvaltningen av disse. Planen skal i tillegg være et redskap for en mer bærekraftig utvikling av samfunnet. 

Orkland er en kommune med mye historie, rik på blant annet nærings- og samferdselshistorie. På Løkken verk var det gruvedrift fra 1652 til 1987. Innen samferdsel kan vi blant annet nevne Kong Øysteins havn fra 1000-tallet, Hambåra Fort som ble anlagt som en del av Agdenes festning på 1890-tallet, og den Trondhjemske postvei som går hele veien mellom Bergen og Trondheim. I tillegg har vi området på blant annet Fjølåsen som har blitt brukt til gårdsdrift og seterdrift. Vi har også trehusmiljøene langs fjorden som blir kalt “øra”. Dette er viktige deler av kommunens historie, men kun en liten del av historien og kulturmiljøene som finnes i Orkland.

For at kommunen skal være et mangfoldig og aktivt samfunn, er det viktig at det gjøres en registrering og vurdering av hvilke kulturmiljø som skal prioriteres. Kulturmiljøene er identitetsskapende og gir oss en følelse av tilhørighet. I tillegg gir de oss en mulighet for bruk og opplevelser, hjelper oss med folkehelse og bærekraftig bruk av kommunen, og de er ressurser for verdiskaping og samfunnsutvikling. Kulturminner er et vidt begrep og omhandler alle spor etter menneskelig aktivitet. I denne omgang har vi valgt å sette søkelyset på bygninger og konstruksjoner. Dette kan blant annet være gamle hus, nye hus, broer, veier, anlegg og industribebyggelse.

Formålet med kulturmiljøplanen er at den skal bli et godt verktøy i kommunens forvaltning av viktige kulturmiljø og kulturminner, og bidra til en mer bærekraftig ressursbruk gjennom bevaring av disse. Planen skal vise særpreget og mangfoldet som finnes i Orkland kommune. Ved neste rullering av kommuneplanens arealdel vil kulturmiljøplanen bli en del av kommuneplanens arealdel.

Kulturmiljøplanen vil gi forutsigbarhet for eiere av kulturminner og -miljøer, og sette søkelys på identitet og tilhørighet. For å kunne finne ut hvilke bygg og konstruksjoner som er viktige for innbyggernes tilhørighet, er vi avhengig av å få innspill fra kommunens innbyggere. Det er kun slik vi kan identifisere hvilke bygg og konstruksjoner som skaper identitet. 

Det vil bli flere muligheter til å komme med innspill. Både gjennom allmøter, gjennom en kartløsning og ved til å sende e-post direkte til oss.
Nærmere informasjon om dette vil komme senere.