Vedtatt i kommunestyret 7.4.2021

Hvorfor har vi etiske retningslinjer?

Forventninger til personlig adferd og opptreden for både folkevalgte og kommunalt ansatte skal være tydelige.

Våre etiske retningslinjer skal sikre at vi som representerer Orkland kommune har en felles etisk plattform og standard for vårt virke.

Orkland kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet. Både folkevalgte og ansatte må opptre slik at vi skaper troverdighet, tillit og respekt både mellom oss som kolleger og i forhold til brukere og samarbeidspartnere.

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet for kommunen.

Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre våre forventninger til personlig adferd og opptreden for både folkevalgte og kommunalt ansatte.

Visjon og verdigrunnlag

Vår visjon og våre verdier ligger til grunn for våre etiske valg.

Dette innebærer at vi har en felles retning og et felles mål.

Sammen bygger vi Orkland.

I vårt arbeid mot vår visjon «Sammen bygger vi Orkland» skal vi foreta gode etiske valg basert på vårt verdigrunnlag, som er verdiene modig, klok og nær.

Orkland skal være MODIG og arbeide målrettet med innovasjon, næringsutvikling og digitalisering for å møte fremtidas utfordringer som lokalsamfunn og regionalt tyngdepunkt. Samtidig skal vi være KLOK og se den lokale samfunnsutviklingen i lys av vårt bidrag til å motvirke de globale utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål og livsgrunnlaget for framtidige generasjoner.

Orkland skal være KLOK og se motstridende interesser og legge til rette for samarbeid og dialog. Målet er å være et tilgjengelig, trygt, mangfoldig og aktivt kommune der vi som folkevalgte og ansatte er til for våre innbyggere.

Orkland skal være NÆR og arbeide for gode menneskemøter, møte individuelle behov og ta hele Orkland i bruk.

Vi har alle et ansvar

Vi er lojale til bestemmelser og vedtak som blir gjort.

Av og til må vi være modige. Vi varsler hvis vi oppdager kritikkverdige forhold.

Vi har alle et ansvar for å opptre tillitsvekkende som kommunalt ansatte og folkevalgte.

Vi følger bestemmelsene som gjelder for kommunen og vi forholder oss lojalt til vedtak som treffes.

Vi har også et ansvar for å varsle om vi oppdager kritikkverdige forhold på vår arbeidsplass.

Eksempel på dette er:

 • Lovbrudd eller brudd på allment aksepterte etiske oppfatninger i samfunnet
 • Alvorlige brudd på HMS regler
 • Mobbing og trakassering
 • Korrupsjon

Kommunen har egne retningslinjer for varsling og et eget varslingsutvalg.

Respekt

Vi møter alle kommunens innbyggere, brukere og kolleger med respekt.

Respekt handler om å lytte og at vi oppleves nær for den som er berørt.

Respekt handler også om at vi er kloke og utøver vår rolle profesjonelt basert på fagkunnskap og faglig skjønn.

Vi skal møte innbyggere, brukere og kolleger med respekt.

Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn for rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Dette er en forutsetning for at vi oppleves som rettferdige og behandler folk likeverdig.

Eksempler på dette er :

 • Objektiv saksbehandling basert på kunnskap og ikke personlig oppfatning
 • Innbyggere blir møtt på samme måte når vi yter våre tjenester

Sammenblanding av ansattes og brukeres private interesser og økonomi skal ikke forekomme.

Et godt sted å jobbe

Alle ansatte skal kunne jobbe i et tilfredsstillende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø med meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver.

Både arbeidsgiver og ansatte har et ansvar til å bidra til et godt arbeidsmiljø som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljøloven.

Vi skal alltid varsle om trakassering, diskriminering og forhold som truer liv og helse. Dette kan kreve at vi er modige.

Orkland kommune skal ha et helsefremmende arbeidsmiljø der ansatte skal ha meningsfulle og utviklende oppgaver som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette innebærer også at vi skal sikre trygge ansettelsesforhold, likebehandling og legge til rette for et godt ytringsklima.

Vi har alle et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Verneombud og tillitsvalgte bidrar sammen med arbeidsgiver i samarbeidet om utviklingen av arbeidsmiljøet.

Alle ansatte har plikt til å varsle om trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse.

Kommunen har egne retningslinjer for varsling og et eget varslingsutvalg.

Ytringsfrihet

Vi praktiserer den grunnlovsgitte ytringsfrihet med det ansvar og den frihet dette innebærer på en klok måte.

Vi skal ivareta den alminnelige ytringsfriheten som er nedfelt i Grunnloven.

Dess nærmere tjenestene vi befinner oss, dess mer innsikt har vi og med det vil våre meninger tillegges vekt og troverdighet. Vi har alle et ansvar for å utvise klokskap når vi vurderer våre ytringer i lys av dette. Et godt utgangspunkt er å ta opp våre meninger tjenestevei.

Ansvaret som ligger i ytringsfriheten handler også om å unngå å spre taushetsbelagte opplysninger, usannheter eller komme med ytringer som er ment å skade kommunens, folkevalgtes eller ansattes omdømme og troverdighet.

Særlig viktig er det at dette ansvaret håndteres med klokskap når en er i ledende posisjoner med den innflytelsen dette innebærer.

Det er utarbeidet egne retningslinjer for Orkland kommunes i bruk av sosiale medier.

Arbeidsgivers eiendom

Vi bruker i utgangspunktet arbeidsgivers eiendeler bare i jobbsammenheng.

Dette handler om at vi utøver vår rolle som kommunalt ansatt eller folkevalgt på en klok måte for å ha den nødvendige tilliten i samfunnet.

Kommunens eiendeler skal brukes i jobbsammenheng. Vi låner ikke ut utstyr til egne eller andres private gjøremål.

Utlån til frivillige organisasjoners arbeid vurderes av enhetsleder i det enkelte tilfelle og forutsetter at eiendelen er forsikret.

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å skille privat og jobbmessig bruk av mobiler, PCer og nettbrett. Det vises derfor til en egen sikkerhetsinstruks for bruk av kommunens datautstyr.

Personlige fordeler og gaver

Vi skal ikke motta personlige gaver eller andre fordeler av verdi i rollen som ansatt eller folkevalgt.

Vi forvalter vår rolle profesjonelt og med klokskap for at vi fortsatt skal ha den nødvendig tillit i samfunnet.

Vi skal unngå personlige fordeler i form av gaver, reiser, rabatter og lignende som kan påvirke våre handlinger, saksforberedelser eller vedtak.

Gaver av ubetydelig verdi kan mottas, så som blomster, reklamemateriell o.l. Får vi tilbud om gaver ut over dette skal nærmeste leder informeres. Hvis gaven er mottatt skal leder vurdere om denne skal returneres.

Moderate former for representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling. Slik sosial omgang skal imidlertid ikke ha en karakter som gjør at den kan påvirke beslutningsprosesser, eller kan gi andre grunn til å tro det.

Habilitet

Vi gjør kloke avveininger og unngår situasjoner som kan føre til konflikt mellom personlige interesser og kommunens interesser.

Vi skal unngå situasjoner som kan føre til konflikt mellom personlige interesser og kommunens interesser. Dersom en kommer i en slik konflikt skal dette tas opp med nærmeste leder.

Eksempler på interessekonflikter kan være:

 • Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgivere eller kolleger
 • Lønnet bierverv som kan påvirke arbeidet i kommunen
 • Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen
 • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt med kommunens virksomhet
 • Familiære eller andre nære sosiale forbindelser til brukere eller samarbeidspartnere
 • Ansettelse av familie eller venner

Er en leder inhabil kan inhabiliteten ikke omgås ved å delegere saksansvaret til en underordnet.

Offentlige anskaffelser

Vi følger reglene for offentlige anskaffelser og forholder oss lojalt til inngåtte rammeavtaler.

Vi er kloke og unngår sammenblanding av private interesser og personlige fordeler som følge av avtaler og innkjøpsordninger.

Reglene for offentlige anskaffelser og rammeavtaler for innkjøp skal følges ved alle kommunale innkjøp og tjenesteavtaler.

Alle anskaffelser skal baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og god forretningsskikk.

Om vi er ansatt eller folkevalgt kan vi ikke som privatpersoner benytte oss av kommunens innkjøps og rabattordninger.

Vi skal ikke levere varer og tjenester til de kommunale tjenestene, innen samme fagområde, hvor vi selv er ansatt.

Miljø og bærekraft

Vi skal forvalte kommunens og fellesskapets ressurser på en klok og framtidsrettet måte.

Våre beslutninger skal være bærekraftige og balansere hensynet til lokale og globale utfordringer.

Kommunen vil i sine beslutninger inkludere miljøvurderinger og miljøkostnader der dette er relevant.

Beslutningene skal være fundert på kommuneplanens samfunnsdel og FNs bærekraftsmål.