Divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, som er byggherre for vedlikeholdsarbeidene, har samarbeidet med prosjekterende konsulent COWI, Vegdirektoratet og BMO Entreprenør AS for å finne årsak og løsning.

Sikkerheten først

Det har blant vært gjennomført flere inspeksjoner, grunnboring og omfattende kontrollberegninger.

– De foreslåtte tiltakene skal kontrolleres og godkjennes av Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Sikkerheten må komme først, understreker Ødegård Alstad.

Dette skal gjøres

– Undersøkelsene viser at setninger i akse 7 er hovedårsaken til at det ikke er kontakt mellom pilar og brubjelke i akse 5.  Det er planer om å jekke opp akse 7 for å justere lagrene. Det er støpt betongkonsoller som jekkepunkt i akse 7. Det er også satt opp rigg for avlasting i akse 5. I tillegg planlegger vi å få utført tiltak i akse 2 under stengingsperioden. Når dette arbeidet er fullført kan brua gjenåpnes, det blir tidligst i uke 13. Oppsummert er det en del beregninger og arbeid som gjenstår før det kan settes trafikk på brua, sier fungerende seksjonsleder Håkon Ødegård Alstad i Statens vegvesen.

Fremdriften ikke påvirket

Selv om helstengingen har ført til omkjøring og stenging av brua, så har entreprenøren fått jobbet tilnærmet uforandret. 
– Fremdriften for vedlikeholdsarbeidene er ikke påvirket. De planlagte arbeidene vil gå parallelt med arbeidene som gjøres på akse 5 og 7 i ukene fremover, sier Alstad.

Inntil helstengingen er avsluttet vil trafikken i begge retninger gå via omkjøringsveien (grønn linje i illustrasjonen). Kart: Statens vegvesen.

Følg skilting, vær oppmerksom og vis hensyn

Omkjøringen via Gammelosveien er skiltet og trafikkbildet følges opp. Det er manuell dirigering ved den smale Gammelosbrua på dagtid mellom klokka 07:00 og 19:00 så lenge brua er helstengt og trafikken går via den skiltede omkjøringsveien.

– Tilbakemeldingene er at omkjøringen går bra, men dette er selvfølgelig ingen ideell situasjon. Vi beklager ulempene. Vi kan forsikre om at brua vil være trygg å kjøre over når den gjenåpnes. Gang- og sykkelbrua som går parallelt med E39 Bårdshaug bru er åpen og helt trygg å ferdes på. Vi oppfordrer fortsatt til at både myke og harde trafikanter på omkjøringsveien følger skilting og manuell dirigering, er oppmerksomme og viser hensyn, avslutter Alstad.
 

Fakta om prosjektet E39 Bårdshaug bru
Arbeidet består av fjerning og reetablering av kantdrager og rekkverk på begge sider, fjerning av gangfelt, flytting av kabler og ledninger, etablering av ny bakvegg med vinger og mekanisk fuge i vest, etablering av myk fuge i øst, justering og muligens utskifting av lagre i akse 1, 5 og 7, og mekanisk reparasjon av under bruplate. 

Du finner mer fakta, kart, kontaktinformasjon og nyheter om prosjektet på Statens vegvesens nettsider