Orkland kommune har driftsansvar for cirka 300 kilometer vei, fortau, gang- og sykkelveger. Nå er vinteren her igjen, med skiftende vær og føreforhold. Det er en krevende tid for private, kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører som har ansvar for å holde ferdselsårene åpne på en sikker og god måte.  

- Det er ikke til å komme fra at vinterhalvåret er drift og vedlikehold av kommunale veier en krevende oppgave. Målet er at veinettet skal fungere godt for alle som bruker det, og vi setter pris på at du gir beskjed når du opplever at standarden ikke er god nok, sier avdelingsleder for samferdsel og park Ivar Lillery. 

Feil kan skje 

Så langt i høst har det ikke vært mye snø. Erfaringene fra de senere årene er at vi må være forberedt på raskt skiftende vær med både pluss- og minusgrader. Det betyr regn og snø om hverandre og skifte fra snøføre eller slaps til islagte veier og fortau.     
 
- Dette er krevende, men jeg kan forsikre om at vi både brøyter, skraper og strør når situasjonene krever det. Likevel ser vi at det er utfordrende forhold. Det er vanskelig å skrape det siste islaget, som på grunn av vekslende vær «aldri» smelter helt. Samtidig blir strøingen krevende når strøsanden smelter ned i isen og så fryser til igjen. En del plasser er det i tillegg utfordrende å komme til med riktig utstyr for å skrape, eller underlaget er uegnet for skraping, forklarer Lillery. 
 
Han sier også at feil kan skje i utførelsen, eller at det tar for lang tid for at det brøytes, skrapes eller strøs. 
 
- Da oppfordrer jeg folk til å ta kontakt med oss, enten på teknisk vakt utenfor kontortid eller ved å ringe sentralbordet i kontortida. I tillegg til oppfølging per telefon er det det også en tjeneste på kommunens nettside hvor man enkelt kan legge inn saker knyttet til kommunale gater og veier. Du finner telefonnummer og lenke til tjenesten til slutt i artikkelen.

Prioriterer gang- og sykkelveier 

Vintervedlikeholdet gjøres av både egne mannskaper og innleide entreprenører. Det er laget vedlikeholdsstandarder for når og hvordan arbeidet skal gjøres. Orkland kommune er inndelt i roder, som mannskapene kjører etter.  
 
- Med over 300 kilometer kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveger er dette et omfattende arbeid. Spesielt når værsituasjonen er vanskelig, vil det ta tid før alle roder fullføres. Noen ganger må det også gjøres prioriteringer knyttet til hvor situasjonen er mest prekær og hvor ressursene skal settes inn, sier Lillery, som understreker at gang- og sykkelveier skal prioriteres når det gjelder strøing. 
 
Dette gjør at det kan gå flere timer fra du som bruker av en vei, fortau eller gang-/sykkelvei opplever forholdene som utfordrende til at man får gjort noe med det. 
 
- Dessverre er det slik at de som driver vedlikeholdsarbeidet ikke kan være på alle plasser samtidig, men jeg forstår at dette er vanskelig for folk som opplever at forholdene ikke er holdbare. 

Forskjeller i standarder i tidligere kommuner

Ivar LilleryIvar Lillery er forberedt på en vinter med svært skiftende føreforhold. Foto: Steinar Larsen

Han presiserer at det er ingen endringer i vintervedlikeholdet i forbindelse med kommunesammenslåingen. 
 
- Selv om vi ble Orkland kommune fra nyttår, drives vedlikehold av kommunale veier etter de kontrakter og beskrivelser som var etablert i Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Det er forskjeller i standardbeskrivelsene, men for alle kommunene bygger man på lang erfaring for lokale behov og forhold.

Det jobbes i tillegg med en samlet vegplan for Orkland som gir felles standardbeskrivelser, men dette får ikke innvirkning på vedlikeholdet denne vinteren.

Vil ha innspill

Lillery ser at det til tider er mange som har meninger i sosiale media om vintervedlikeholdet og han har forståelse for at folk kan bli frustrert. 
 
- Jeg oppfordrer de som ser mangler eller opplever vanskelige forhold om å ta kontakt med oss på avdeling for samferdsel og park direkte. Vi snakker gjerne med dere, og er opptatt av å ha en god dialog. Samtidig ber jeg om at folk behandler de som utfører vedlikeholdsarbeidet med respekt og normal høflighet. De utfører en svært vanskelig jobb. Det er stort tidspress hvor konsentrasjon og søkelys på sikkerhet er helt avgjørende. Jeg tror mange hadde fått seg en tankevekker om de var med noen av de som utfører vintervedlikeholdet og fikk oppleve utfordringene de må løse. 

- Veien skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring. Dette gjør vi ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre tilstrekkelig veigrep for trafikantene. Det samme gjelder gang- og sykkelveier og fortau, sier Lillery, som oppfordrer trafikanter om å utvise aktsomhet og ferdes etter de gjeldende forholdene. 

Flere med ansvar

I Orkland er det imidlertid ikke bare kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på europa- og riksvegene, mens fylkeskommunene har ansvar for fylkesveiene. I tillegg til offentlige veier er det selvsagt en rekke private veier i Orkland hvor det offentlige ikke har ansvar for vedlikeholdet.

Det er derfor viktig å skille mellom hvem som har ansvar og hvor du henvender deg. Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune har egne informasjonssider på nett. Der finner du mer informasjon om brøyting og salting for statlige og fylkeskommunale veier:

Hva må folk tåle etter naboloven?

Som følge av brøyting eller fresing kan det hende at snø kommer inn på private eiendommer.  
 
- Dette er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull måte etter omstendighetene, sier Lillery. 

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Jo mer snø som faller og må fjernes av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven. 

Hva med skader? 

Ved aktsom brøyting der det likevel blir skader på gjerde, innretning og vegetasjon, har ikke kommunen eller utførende entreprenør ansvar for skadene.  
 
- Hus- eller grunneier må markere for eksempel med murer, gjerder eller brøytestikker for å hindre påkjørsel og derav skade, understreker Lillery. 

Hvis det derimot er uaktsom brøyting og det blir skader, kan kommunen eller utførende entreprenør ha ansvar. Vurderer du å sette opp gjerde på din eiendom, må du imidlertid ta høyde for at det skal tåle aktsom brøyting. Skader som oppstår som følge av direkte påkjørsel etter uaktsom utførelse av de som utfører vintervedlikeholdet meldes til avdeling for samferdsel og park. 
 
- Huseier har ansvar for å fjerne snø som blir lagt igjen ved privat avkjøring etter brøyting. Snørydding fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk. Du kan ikke skuffe snø fra eiendommen ut på kommunal vei. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner. 
 
Lillery ber til slutt folk spesielt ta hensyn til parkering langs veg. Dette gjør det vanskelig for de som er ute og utfører vintervedlikehold. 

Har du innspill eller spørsmål om vintervedlikehold av kommunale veier, har du følgende valg:

  • I kontortida kan du ringe sentralbordet på telefon 72 46 73 00.
  • Utenom kontortid ringer du teknisk vakt/beredskap på telefon 72 46 73 73.
  • Meld inn saker på nett til tjenesten GataMi

Oppdatert 23.11.2020