Nå er vi i uke 2 og i løpet av de nærmeste dagene vil alle sykehjemsbeboere i Orkland ha fått første vaksinedose. Medisinskfaglig vurdering tilsier at vi bør vente med å åpne institusjonene for ytterligere besøk til alle beboere har fått andre dose og er fullvaksinert. Derfor videreføres besøksrestriksjonene på sykehjem som ble innført 5. januar.

Sammenlignet med andre nabokommuner og kommuner i regionen er situasjonen i Orkland god. Orkland kommune er i samme bo- og arbeidsmarkedsregion med kommuner som har adskillig høyere smittetall. Reising til og fra vår kommune øker potensialet for at mer smitte blir brakt hit. Vurderingen er at vi fortsatt har lavt til moderat risikobilde i Orkland, men potensialet for økt risiko er sammenfallende med smittesituasjonen både nasjonalt og regionalt.

I tråd med nasjonale anbefalinger skal vi fortsatt redusere antall kontakter. Vi vurderer forsvarligheten og sikkerheten til beboerne på institusjon potensielt å bli så berørt at det er behov for tiltak. Det anbefales derfor at besøksrestriksjonene på sykehjem, som vi har hatt de to siste ukene, forlenges med ytterligere to uker slik at vi kan ivareta beboernes sikkerhet med tanke på påført smitte og i så måte imøtekomme lovkravet om et forsvarlig tilbud.

En samlet vurdering gjør at Orkland kommune innfører følgende pålegg:

For å opprettholde et forsvarlig og godt tilbud til beboere på sykehjem i Orkland og unngå en økt risiko for smitte og spredning av covid-19 viderefører kommuneoverlegen i samråd med kommunal sjef for helse og mestring følgende pålegg, etter helse og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd:

  • Det frarådes besøk ved våre sykehjem på lik linje med den nasjonale anbefalingen om å unngå besøk de neste ukene
  • Besøksrestriksjon ved sykehjem. Restriksjonen settes til maks 1 besøk av maks 2 personer per beboere/ uke. Unntak er beboere i terminal fase eller akutt forverring da avtales besøk individuelt
  • Besøk foregår på besøksrom og ikke i avdeling med mindre at beboere ikke kan flyttes
  • Besøkende fra røde kommuner frarådes besøk men kan unntaksvis godkjennes. Dette gjelder ved akutt forverring eller terminal fase.
  • Besøkere skal ikke ha noen symptomer på forkjølelse så som hoste, sår hals, tapt lukt og smaksans, tungpusthet, feber mfl.
  • Besøkere som er i karantene eller isolasjon har ikke lov og besøke sykehjem.

Pålegget gjelder til og med 27.01.2021. Pålegget kan bli forlenget.

Vi presiserer at disse reglene ikke gjelder for besøk i omsorgsboliger.

Ved nye nasjonale regler som påvirker pålegget vil dette tas opp til ny vurdering omgående.


orkland.kommune.no/korona