Kommunestyret i Orkland vedtok i møte den 15.12.2021 reguleringsplan for steinbrudd i Klinglien. Reguleringsplanen legger til rette for nytt steinbrudd på eiendommen gnr. 86 bnr. 1 i Klinglien.

Grunneiere og andre berørte er varslet i eget brev. Saksdokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

Frist for å klage på vedtaket er i henhold til Forvaltningslovens § 29 satt til 13.1.2022

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.