Kommunestyret i Orkland vedtok i møte 1.9.2021 reguleringsplan for Føssjøen hyttefelt.

Reguleringsplanen åpner for bygging av sommerveier og ca 50 nye hyttetomter.

Grunneiere og andre berørte er varslet i eget brev.

Saksdokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

Frist for å klage på vedtaket er i henhold til Forvaltningslovens § 29 satt til 5.10.2021. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.