Hovedutvalg forvaltning vedtok i møte 30. juni 2021 endring av reguleringsbestemmelsene for Grønørveien 19.

Endringen åpner opp for etablering av innovasjonssenter på eiendommen Grønørveien 19.
Grunneiere og andre berørte er varslet i eget brev.

Frist for å klage på vedtaket satt til 2. august 2021.
Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Klage må sendes skriftlig til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger eller som epost til postmottak@orkland.kommune.no