Orkland kommune vedtok 1.6.2021 endring av reguleringsbestemmelsene for Middagshaugen. Endringen medfører at det nå kan oppføres boliger med flate tak, pulttak eller saltak. Tidligere kvar det krav om saltak.

Vedtaket kan påklages. Frist for å klage er 26.6.2021. Klagen må sendes skriftlig eller via epost til Orkland kommune.