Kommunestyret vedtok i møte 18.06.2024, sak 59/24 detaljregulering for Rikstad massetak, gnr. 49 bnr.1.  Reguleringsplanen åpner for utvidelse av dagens massetak samt sortering og knusing. Grunneiere og naboer varsles i eget brev.

Saksdokumentene er tilgjengelige i kommunens planregister:

(I planregisteret;  klikke på fanen «PLANBEHANDLINGER». Der ligger alle dokumenter i saken.

Frist for å klage på vedtaket er i henhold til forvaltningslovens § 29 tre uker - 15.07.2024. Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Lenke til kart: Rikstad massetak