Varsel om oppstart reguleringsplan for  ”Frostmyran - Bjugnan hyttefelt” gnr/bnr: 512/2 og 513/2 i Orkland kommune.

Med henvisning til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av arbeide med reguleringsplan for Frostmyran - Bjugnan hyttefelt. Området inngår i tidligere vedtatt reguleringsplan: «Svartbekken hytteområde».

Området ligger sør i Orkland kommune med avkjøring på Å vestover fra Fv 700. I følge kommuneplanen har området arealformål «fritidsbebyggelse». I området er det noen hytter i dag.  Formålet med å utarbeide ny plan er å fortette og konsentrere flere hytter på samlete felt.

Forslag til kart over planområdet:

De som har spørsmål eller kommentarer til varselet kan ta kontakt med:

Borch Energi og Landskap
Telefon 918 11 623
e-post hans.christian@borchsenius.net
eller papirpost til Ressveien 58, 7336 Meldal

Frist for innspill er 18.5.2021