Plan ID 5059 2023001

On arkitekter og ingeniører AS kunngjør i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsatt arbeid med reguleringsplan på overnevnte område. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggings-avtale, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-15.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle områder til næringsbebyggelse, offentlig tjenesteyting og boligbebyggelse. Det planlegges blant annet for bygging av politistasjon, dagligvarebutikk, kontor- og næringslokaler samt leiligheter.

Planområdet er på cirka 9,4 daa. Avgrensningen av områdene er vist på kartutsnittet. Det kan bli aktuelt med mindre justeringer av planavgrensningen.

Kartutsnitt planområde

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle merknader og spørsmål sendes per e-post til post@on-as.no innen 06.04.2023.

Kontaktinformasjon
On arkitekter og ingeniører, Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger
e-post post@on-as.no
telefon 72 48 40 20