Orkland Kommune varsler i medhold av plan- og  bygningslovens § 12-8 og 12-14 om at det er igangsatt planarbeid med mindre endring av reguleringsplan for Bårdshaug Vest, søndre del. Planen omfatter eiendommen gnr. 10 bnr. 336 på Beitøra. Bakgrunnen for reguleringsendring er at det skal oppføres nytt bygg på eiendommen. Eksisterende bebyggelse skal fjernes. Det planlegges oppfylling med opp til 2 meter for å ivareta krav til flomsikring. Det planlegges i den sammenheng for forstøtningsmur rundt eiendommen mot nord, sør og øst. Veien i grensa mot naboeiendom i sør utgår og er tatt ut i forslag til ny kommuneplan. Planarbeidet omfatter endring av både kart og bestemmelser. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Orkland kommune utarbeider planforslaget på vegne av tiltakshaver Melhus Bil. Det gis frist for å komme med merknader/uttalelser innen 5.4.2023.
Merknader sendes skriftlig til postmottak@orkland.kommune.no

Videre saksgang:
Dersom det ikke er innkommet vesentlige merknader, vil kommunen legge opp til forenklet saksbehandling i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Vi vil da vurdere eventuelle innspill i saken, ferdigstille endringsforslaget og sende det på høring til berørte parter. Etter endt høring vil endringsforslaget legges frem for endelig vedtak i kommunens planutvalg. 

Planområde:

 7yUojlG 4EYIAAAAASUVORK 5CYII=