I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for utbedring av E39 mellom Bårdshaug og Harangstunnelen i Orkland kommune. Strekningen er cirka 10,8 kilometer lang og Statens vegvesen er tiltakshaver.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for breddeutvidelse fra dagens cirka 7,5 meter til 9 meter, forsterkning, utbedring av dreneringssystem og grøfter langs vegen, noen mindre kurve- og avkjørselsjusteringer, busslommer, oppsett av rekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak og støytiltak. Orkland kommune har ikke stilt krav om konsekvensutredning.

Arealene der tiltaket planlegges er i kommuneplanens arealdel PlanID: 1638_2014050 avsatt til veg, natur-, landbruks- og friluftsformål, bruk og vern av sjø og vassdrag, grønnstruktur og boligbebyggelse.

Alle relevante plandokument blir gjort tilgjengelige på Statens vegvesens hjemmeside

Statens vegvesen ber om innspill til planarbeidet. Er det forhold ved din eiendom som vi bør vite om og som kan ha betydning for planarbeidet, ønsker vi informasjon om dette. Eksempler på slik informasjon kan være private brønner, ledninger og rør i nærheten av E39, driftsforhold i landbruket, utfordringer med dagens E39 mv.

Vi ber om at innspill til planarbeidet sendes innen 23. mai 2022 til Pushpa Shigdel på e-post: pushpa.shigdel@vegvesen.no

eller i brev til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

Oppstartskart: