Orkland kommune har blitt tildelt 1,8 millioner kroner fra fylkesutvalget til det kommunale næringsfondet. Midlene er gitt på bakgrunn av koronasituasjonen og er et økonomisk tiltak for å stimulere det lokale næringsliv. Mange næringer er fortsatt rammet som følge av Covid-19. Midlene skal gå til utsatte næringer for å stimulere til aktivitet og sørge for at vi fortsatt har et aktivt næringsliv etter Covid-19.

Kort søknadsfrist i i sommer for å gjennomføre aktiviteter

Orkland kommune har i første omgang valgt å prioritere aktiviteter som skal gjennomføres nå i sommer. Det vil si enten planlagte arrangement eller aktiviteter som det lokale næringsliv kunne tenkt å gjennomføre i sommer dersom en får økonomisk støtte fra næringsfondet. Det er satt en kort frist for søknadsbehandlingen på aktiviteter som skal skapes i sommer. Fristen for å søke om aktivitetsmidler er satt til 15 juli. 

Lengre søknadsfrist etter sommeren!

For næringer som ikke søker om støtte til aktiviteter nå i sommer er det mulig å søke om støtte frem til slutten av september. Hensikten med å kategorisere søknader i to er å ivareta støtte for næringslivet som vil gjennomføre aktiviteter i sommer og samtidig gi resterende næringsliv bedre tid til å søke etter ferien.

Hvem kan søke om støtte?

Målgruppen for ordningen er bedrifter og andre næringsaktører som tilrettelegger eller gi støtte til næringsutvikling.
Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges.
Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

Kommunestyret i Orkland har bedt rådmann sikre at fordelte midler blir søkbare og at søknader behandles raskest mulig. Midlene bes prioritert reiseliv, reiselivssatsinger, salg og markedsføring av destinasjoner og lokal mat og kulturprodukter. Bedrifter med lærlinger skal prioriteres.

Hvordan søke støtte?

Søknaden må sendes Orkland kommune via hjemmesiden til regionalforvaltning.no  (https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?). Støtteordningen heter: Tiltakspakke 3 - Orkland kommune. Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen. Hensikten er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.
Det vil også bli lagt ut informasjon via Orkladal næringsforening og Næringshagen i Orkdalsregionen.

Vurdering av søknader

Allerede i sommer vil søknader som omhandler aktiviteter i sommerferien bli behandlet. Hvis noen har gode ideer om aktiviteter nå i sommer er dette en mulighet til å få realisert disse.

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Lenke til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-30-1437

Rådmann, næringssjef, daglig leder i ONF og daglig leder i Næringshagen vil delta i behandlingen av søknadene. Det er viktig at behandlingen av søknadene er godt og bredt forankret hos det lokale næringsliv. Vi håper mange vil benytte seg av ordningen og at det kan bidra til økt aktivitet i Orkland allerede i sommer.