Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne og trenger å gjøre tilpasninger i boligen, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Beskrivelse

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

  • Muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
  • Uteområder og atkomst
  • Tilgjengelighet inne
  • Arealbehov
  • Innredning og brukbarhet
  • Om bruker har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen

Tilskudd til prosjektering kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil 20 000 kroner. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil 20 000 kroner.

Målgruppe

  • Personer med funksjonsnedsettelse
  • Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak.

Kriterier/vilkår

Tilskudd til utredning og prosjektering skal utføres av fagkyndig.

Økonomien din vil ha betydning for om du kan få tilskudd til tilpasning av bolig.

Pris for tjenesten


Samarbeidspartnere


Lover

Se spesielt § 15 i bostøtteloven.

Forvaltningsloven
Bustøttelova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tilskudd til utredning og prosjektering søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Tjenesten oppdatert: 28.06.2023 16:13