Formål

Gi frivillige organisasjoner i Orkland kommune et økonomisk tilskudd for at organisasjonen kan:

  • Synliggjøre egen aktivitet i sitt nærmiljø
  • Rekruttere nye deltakere i aktiviteten
  • Styrke intern kompetanse i egen organisasjon ved for eksempel å gjennomføre kurs eller besøke andre organisasjoner innenfor samme interessefelt
  • Planlegge og skape aktiviteter i samarbeid med andre frivillige organisasjoner med formål å markere frivillighetens år

Organisasjonen oppfordres til å melde inn planlagt aktivitet på frivillighetens år.

Tilskuddsnivå

Tilskuddet er begrenset oppad til kroner 5 000 per søknad, og kan ikke være høyere enn kapitalkostnadene til aktiviteten. Samme organisasjon kan ikke få innvilget mer enn to søknader i løpet av 2022. For store organisasjoner aksepteres det at underavdelinger står som selvstendige søkere, for eksempel en turnavdeling i et idrettslag.

Søknadsprosess

Søknad skrives som e-post eller brev og må inneholde informasjon om planlagt aktivitet, når aktiviteten gjennomføres, eventuelt samarbeid med andre, enkelt budsjett for aktiviteten, søknadssum, organisasjonens navn og kontoinformasjon. Søknaden sendes postmottak@orkland.kommune.no og merkes: Stimuleringstilskudd frivillighetens år.

Behandling

Innkomne søknader behandles administrativt. Søker kan forvente at søknadene avklares i løpet av 1 måned fra søknaden er sendt inn. Innvilget tilskudd utbetales til organisasjonens oppgitte kontonummer. Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse (KIF) blir orientert i sine møter om søknader som er innvilget siden forrige møte.

Klage

Hvis søknader avslås, vil søker kunne klage på vedtaket. Klagen behandles i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse.

Økonomisk ramme

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har avsatt 100 000 kroner til formålet. Søknader behandles fortløpende inntil avsatte midler er disponert eller til utgangen av 2022.