Den politiske interpellasjonen «Ensomhet i koronaens tid» har engasjert bredt. Orkland kommune ønsker å invitere frivillige lag og organisasjoner til å delta i arbeidet med å forebygge og hindre uønsket utenforskap og ensomhet.

Målgruppen er beskrevet som enkeltpersoner som opplever ensomhet eller utenforskap. Frivillig sektor bidrar i stor grad i dette arbeidet i dag, og hensikten med stimuleringstilskuddet er å forsterke dette arbeidet. Det er satt av 100 000 kroner i søkbare tilskuddsmidler, og stimuleringsordningen forvaltes administrativt av avdeling frivillighet etter oppdrag fra hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse.

Lag og organisasjoner i Orkland kommune inviteres til å søke om stimuleringsmidler til aktiviteter som enten forsterker organisasjonens eksisterende tiltak mot målgruppen, eller for å etablere nye tiltak knyttet til målgruppen.

Søknad om stimuleringsmidler må inneholde nødvendig informasjon om planlagt tiltak:

  • Navn på lag/organisasjon
  • Kontaktperson - navn og rolle i laget/organisasjonen
  • Beskrivelse av tiltaket
  • Hva laget/organisasjonen ønsker å oppnå med tiltaket
  • Hvordan tiltaket skal gjennomføres
  • Varighet på tiltaket
  • Konkret søknadssum og bankkontonummer for utbetaling av eventuelt tilskudd
  • Det må legges med et enkelt budsjett

Søknaden sendes som vanlig brev eller e-post.  Komplett søknad sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger.

Søknader merkes «stimuleringsmidler – ensomhet» vil bli fortløpende behandlet, og de fleste vil få avklart sin søknad innen 4 uker.