Det er fortsatt ikke påvist smitte i Orkland når denne artikkelen ble publisert 13 mars. Kommunen har i dag jobbet intensivt med å iverksette og legge til rette for tiltakene som ble vedtatt av myndighetene i går. Vi vil gi honnør de mange berørte som har et kaldt hode og et varmt hjerte i denne veldig spesielle situasjonen. Dere skal være trygg for at alle nødvendig ressurser i Orkland kommune jobber på spreng! Dette er en situasjon som vi bare kan løse sammen.

Noen har kommet ut av karantene, mens andre er pålagt karantene. Det er tatt flere prøver som det ventes svar på.

Smittevern, karantene og reiser

Det har i løpet av dagen vært ulike retningslinjer som har blitt formidlet av sentrale myndigheter. Vi anbefaler å følge med på Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine internettsider www.fhi.no og www.helsenorge.no for enhver tid oppdatert informasjon om hva som er gjeldende for smittevern, reiser og karantene og andre spørsmål.

Vi ber spesielt studenter, hyttefolk og andre som er på reise til eller fra Orkland om å vise ekstra hensyn for å minske risikoen for å spre smitte. Spesielt hjemkomne studenter/hyttefolk oppfordres til å holde seg i ro i bopel/hytte og unngå større folkesamlinger. Dette er en dugnad for å hindre smittespredning, og gjelder ikke bare din helse. Ved å reise til hytta er det et potensiale for at man belaster allerede sårbare helsetjenester på mindre steder. For de som kommer fra utenlandsreiser utenfor Norden, så minner vi om karantenebestemmelsene og oppfordrer til å finne egnet bopel for å unngå å smitte andre i karantenetiden.

Følgende er status innenfor de ulike kommuneområdene jmf. vedtakene som ble iverksatt i går:

Barnehager og skoler

Alle skoler og barnehager er nå stengt til og med 26. mars 2020. Alle ansatte møtte på jobb som vanlig i dag. Det er tilbudt jmf. retningslinjene tilsyn av barn til foreldre som har samfunnskritiske jobber eller spesielle behov. Vi er glade for å se at mange av disse har funnet løsninger selv. Hvem som faller innenfor kriteriene er krevende, og her oppfordrer vi til konstruktiv dialog med din skole og barnehage. Vi har stor respekt for at stenging setter mange i en veldig vanskelig situasjon, men samtidig må vi følge de føringene som er lagt. Det handler om å begrense menneskemøter til det minimale for å unngå smitte, og vi må være nøye med vurderingene. Vi viser til sentrale myndigheters informasjon om rettigheter ved stengte skoler og barnehager

I tillegg er det i dag jobbet mye med digitale undervisningsopplegg for de neste 14 dagene, og her får foreldre fortløpende informasjon fra den enkelte skole og vi oppfordrer til å bruke de informasjonskanalene som dere bruker til vanlig.

Vi har fått spørsmål knyttet til foreldrebetaling i SFO og barnehage. Dette er ikke avklart ennå, og her vil Orkland kommune følge de nasjonale føringene.

Ellers ut fra retningslinjene oppfordrer vi til at man unngår besøk innendørs, og at man heller gjør aktiviteter sammen utendørs. Uoffisielle familiebarnehager og «mini-SFO-er» bør unngås.

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten er en svært kritisk funksjon i den situasjonen vi står i nå. Jmf. vedtakene som er gjort av sentrale myndigheter er det innført begrensninger for besøk på sykehjem og institusjoner og det gjennomføres adgangskontroll. Vi har fokus på å unngå smitte på institusjonene. Dagsenteraktiviteten både for eldre og andre grupper er stengt. Vi gjennomfører kun den fysiske pasientkontakten som er nødvendig. Det er begrenset skrankefunksjon for NAV, som du kan lese mer om på nettsidene til NAV

Det er avgjørende å sikre tilstrekkelig bemanning, og dette har vi fokus på. Vi opplever at pensjonister og andre ressurspersoner ønsker å stille opp, foreløpig håndterer vi det innenfor ordinær bemanning. Det er kjempebra! Meld dere gjerne via våre informasjonstjenester slik at vi har oversikt over mulige ressurspersoner (se kontaktinformasjon under)

Tekniske tjenester, stenging og aktiviteter

Vi har her fokus på å sikre kritiske funksjoner som vann og avløp, brann og redning mm. Det vil for eksempel si atskilte team for vann og avløp med definerte ansvarsområder, med spesifikke ansvar og sikring av at vi har kapasitet og mannskap i «bakhånd»

Alle kulturarrangement og organisert idrettsaktivitet er avlyst. Kino, bibliotek, idrettshaller og svømmehaller er stengt. Du finner en oppdatert oversikt over all virksomhet som skal stenges, avlyses eller stenger på våre nettsider. Vi oppfordrer fortsatt til at private møter og treff som ikke er livsviktige avlyses. Ta kontakt med oss om du er i tvil via våre informasjonstjenester. Dette gjelder også bedrifter og næring som har planlagte aktiviteter.

Rådhus og kommunehus er fortsatt åpne til vanlige tider, men her gjør vi en løpende vurdering av om vi må stenge eller gjøre tiltak.

Samarbeid med frivilligheten

Orkland kommune samarbeider med Røde Kors, Sanitetsforeningene og Helselagene. Frivilligsentralene har også en sentral rolle i koordineringa av frivillige. Vi arbeider blant annet med et tilbud til de som ikke har mulighet til å kjøpe inn nødvendige livsmidler og matvarer selv. Vi er i dialog med flere matvarebutikker. Da vil man få mulighet til å ringe inn eller sende inn bestilling, som blir pakket i butikk og distribuert av frivilligheten.

Vi satser på å ha på plass et tilbud i begynnelsen av neste uke som vi vil informere om når det er på plass. Vi presiserer at utgangspunktet er at man bruker sitt nettverk for hjelp til dette, men vi ser at vi kan havne i en situasjon hvor noen trenger bistand.

Politiske møter – delegert fullmakt til kommunal kriseledelse

Hovedutvalgsmøtene i neste uke blir avlyst med unntak av hovedutvalgsmøte for forvaltning neste onsdag. Politiske møter stenges for besøkende, i første omgang til og med 26. mars 2020. Vi jobber med løsninger for streaming av møtene via vår nettside slik at de blir tilgjengelig digitalt.

I dag var det ekstraordinært møte i formannskapet hvor det ble orientert om situasjonen. Det ble samtidig vedtatt at man delegerer alle fullmakter som er nødvendig for iverksettelse av relevante skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon, eller når en krise truer. Ordfører disponerer i en krisesituasjon inntil 5 mill. kr. til nødvendig hjelp til kriserammede og til skadebegrensning og/eller nødvendige sikringstiltak. Formålet er å verne liv, miljø og verdier, samt hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader. Ved sterke behov, og hvis bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles, kan ordfører beslutte å overskride beløpet. Oversikt over forbruk av midler forelegges formannskapet til godkjenning.

Rådmann er gitt fullmakt til å omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskap til nødvendige hjelpetiltak og utføre andre oppgaver som situasjonen krever. Rådmannen kan også midlertidig stanse enkelte av kommunens virksomheter ved behov for å omdirigere ressurser til helsetjeneste, redningstjeneste m.m.  Rådmann utøver nødvendig kommunal myndighet, og kan pålegge overtids- og ekstraarbeid.

I rådmannens fravær delegeres fullmakten til assisterende rådmann.

Økonomiske forhold – situasjonen for næringslivet

Orkland kommune har et stort og variert næringsliv. Vi har tett kontakt med næringslivet, og vi vet at mange har utfordringer med situasjonen knyttet til korona-virus og synkende oljepris. Vi følger situasjonen tett, og har stor sympati for den situasjonen næringslivet vårt står i. Regjeringen har i dag lagt fram strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset, for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. Det kan du lese om på nettsidene til Regjeringen

Hvordan finne informasjon – ta ansvar for å holde deg oppdatert

Det er viktig at alle tar et ansvar for å holde seg oppdatert om situasjonen For å håndtere informasjonsbehovet til innbyggerne i Orkland kommune, minner vi om at det er opprettet to direkte kanaler hvor du kan ta kontakt om lokale spørsmål knyttet til koronaviruset og håndteringen av situasjonen. Vi har bemannet opp disse tjenestene for å håndtere de mange henvendelsene vi får.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelser knyttet til egen helsesituasjon ikke skal gå til disse tjenestene. Har du mistanke om at du kan være smittet, ta kontakt med din fastlege på dagtid eller legevakt på telefon 116 117 på kveld og helg.

Vår telefon 900 31 260 er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager. Vår e-posttjeneste korona@orkland.kommune.no er åpen fra 10:00 til 20:00 alle dager.

Her kan du stille spørsmål angående lokal smittesituasjon. Du kan også stille andre generelle spørsmål. Henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig innenfor tjenestenes åpningstid.

Vi minner også om at du kan ringe Folkehelsetjenestens informasjonstelefon på 815 55 015

Vi oppfordrer innbyggerne om:

Å forholde seg til informasjon på våre nettsider for kommunal informasjon og Folkeinstituttets nettside www.fhi.no og Helsenorges nettside www.helsenorge.no for nasjonal informasjon.

Benytte de kanalene vi har opprettet for å ta direkte kontakt.

Samtidig ber vi om at du ikke benytter andre telefonnummer, e-poster eller sosiale medier for å avklare spørsmål knyttet til koronaviruset.

SMS-varsling

Det ble i går sendt ut SMS til alle innbyggere i Orkland kommune. Det kan bli behov for å sende ut nye SMS-er. Mottok du ikke SMS skyldes det følgende forhold:

  • Ditt telefonabonnement er ikke registrert på din hjemmeadresse, men eksempelvis hos din arbeidsgiver (jobbtelefon)
  • Du har reservert deg mot å motta reklame på din telefon
  • Du er under 16 år

Du kan lese mer om SMS-varsling og registrere deg her