Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Vi åpner også for søknader fra kommuner/fylkeskommuner, tros- og livssynssamfunn, samt bydeler i Oslo kommune.

Målgruppen er personer som blir utsatt for - eller utsetter andre for - rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Målet er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, samt bidra til kunnskap og bevissthet i majoritetsbefolkningen om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Prioriterte prosjekter for 2023:

  • Tiltak som legger til rette for kunnskap og kompetanse om rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn, blant annet gjennom møteplasser og andre aktiviteter.
  • Tiltak rettet mot å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på internett.
  • Tiltak som bidrar til å spre informasjon om hvilke rettigheter man har om man blir utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.

Aktører med nyskapende ideer og/eller prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke.

Her finner du mer informasjon om ordningen og utlysningsteksten