- Fondet kan benyttes av eksisterende næringsliv som har utviklingsplaner, enten det er ny næringsutvikling eller utvikling av eksisterende virksomhet sier næringssjef Aasmund Lie, som minner om søknadsfristen som er 30. september.

Orkland kommune kan årlig bevilge inntil 500 000 kroner fra næringsfondet til næringslivet, dersom de tilfredsstiller vedtektenes bestemmelser. Fondets grunnkapital er opprinnelig er innbetaling fra Kraftverkene i Orkla og beløper seg til to millioner kroner. Kommunedirektøren har fullmakt til å innvilge støttebeløp inntil 50 000 kroner, mens formannskapet tar beslutningen dersom beløpet er høyere.

Vedtektene kan du lese i sin helhet her

Ikke til ordinær drift

Næringssjefen opplyser at støtte kan ytes til produkt- eller tjenesteutvikling eller til utvidelse av virksomheten, men ikke til ordinære driftsstøtte.

 -Det må ligge til grunn at det handler om å utvikle noe nytt, utvide kapasitet eller forretningsområder, sier Lie, som opplyser at det kan søkes om støtte to ganger i året – 30. mars og 30. september.

Kriterier for tildeling

I vedtektene er det listet opp vilkår for å komme i betraktning, både formelle krav og hvilke vurderinger som legges til grunn. Næringssjefen oppsummerer kort hvilke forhold som bli lagt til grunn ved vurdering av søknadene:

• Bedriftens kompetanse og gjennomføringskraft
• Om prosjektet vil medføre økt sysselsetting
• Lønnsomhet og fremtidsretta satsing
• Om tiltaket er i tråd med kommunens strategier herunder bærekraft og innovasjon som fremmer et smart, grønt og fremtidsretta næringsliv
• Tilrettelegging for økt skole - næringsliv samarbeid og utdanning av fremtidens arbeidskraft, herunder lærlinger og studentoppgaver

Forretningsadresse Orkland

Lie presiserer at støtten i hovedsak ikke skal overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, men at det helt unntaksvis kan ytes inntil 75 prosent finansiering. Alle bedrifter kan søke, men det er et krav at forretningsadressen er i Orkland kommune.

Søknad sendes Orkland kommune innen 30. september:

E-post: postmottak@orkland.kommune.no

Eller i papirpost til:

Orkland kommune
Postboks 83
7301  Orkanger

Har du spørsmål om næringsfondet, kontakt Aasmund Lie på telefon 90 08 24 24 eller e-post: aasmund.lie@orkland.kommune.no