Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag. Etter denne datoen er ikke lenger kemneroppgaven en del av norske kommuners arbeidsoppgaver.

Orkland kommune er i dag vertskommune for skatteoppkreverfunksjonen, som er et tjenestesamarbeid mellom Rindal, Hitra, Frøya og Orkland. I alt er det fire ansatte ved kontoret. De jobber hovedsaklig med innkreving av skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og forberedelser for Skatteetaten i ettergivelsessaker.

En instans

Når Skatteetaten overtar disse oppgavene vil det bli en statlig etat som får et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. For deg som innbygger innebærer dette at det kun er en instans å forholde seg til når det gjelder blant annet behandling av restskatt og skattepenger til gode.

Styrker kampen mot svart økonomi

Endringen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse og innebærer at dagens ansatte ved kemnerkontorene har fått tilbud om å bli med over i Skatteetaten.

Det var i statsbudsjettet for 2020 at Regjeringen fikk gjennomslag for sitt forslag om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Formålet er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, samt forenkling for skattytere og en mer effektiv ressursbruk.