- Det er gledelig at vi etter første driftsår i ny kommune viser at vi etterlever målsettingen om solid styring i Orkland kommune. Det har vært et annerledes år preget av sammenslåingsprosess og pandemi, sier rådmann Ingvill Kvernmo som i dag orienterte formannskapet om regnskapsresultatet for 2020. Regnskapet viser et mindreforbruk på 56,1 millioner kroner.

Flere av sammenslåingskommunene i forbindelse med kommunereformen har opplevd til dels store økonomiske utfordringer. Regnskapet for 2020 viser at Orkland har et godt utgangspunkt for framtida.

Godt samarbeid under pandemien

- Pandemien har vært en krevende utfordring for alle kommuner i Norge. Orkland har vært dyktige og heldige og hadde i 2020 lite smitte.

Kvernmo gir en spesiell honnør til det gode samarbeidet kommunen har hatt med innbyggere, næringsliv, frivillige, samt lag og organisasjoner under pandemien.

- Pandemien har fått fram det beste i orklendingene. Sammen finner vi gode løsninger.
 

Midlertidige endringer og omstendigheter utgjør nesten hele mindreforbruket

Når Kvernmo skal forklare regnskapsresultatet, så er det mange midlertidige endringer og omstendigheter som har påvirket dette

- Pandemien har ført til reduserte driftsutgifter for kommunen. Til tross for krevende rammebetingelser har det likevel vært en imponerende tjenesteproduksjon i 2020. Det kan vi først og fremst takke dedikerte og løsningsorienterte ansatte for. De har lagt ned en flott innsats i en vanskelig tid.

Inntektssiden for kommunen er også sterkt påvirket av pandemien.

- I forbindelse med pandemien fikk vi overført ekstra midler og flere av avgiftene våre ble redusert, blant annet arbeidsgiveravgiften. Pandemien førte også til et historisk lavt rentenivå og et nøysomt lønnsoppgjør. Disse midlertidige endringene og omstendighetene utgjør nesten hele mindreforbruket i årsresultatet. Dette er forutsetninger vi ikke kan regne med i framtida, understreker Kvernmo.

Solid styring i Orkland

- Sist, men ikke minst, har vi klart å gjennomføre et krevende år med solid styring. Det er svært gledelig å se at vi har klart å ha god kontroll og oppfølging til tross for kommunesammenslåing og pandemi. Her bør vi gi en spesiell takk til de mange lederne, som lojalt har fulgt opp målsettinger og rammebetingelser.

Mindreforbruket skyldes altså i hovedsak spesielle forhold, engangsinntekter og sparte utgifter som var midlertidige.

- Resultatet for 2020 gir oss ingen tilleggsutfordringer og gir oss et godt utgangspunkt for den krevende jobben som ligger foran oss. Det er gledelig at vi har god økonomistyring og et godt regnskapsresultat, men det forandrer ingenting knyttet til selve utfordringsbildet for Orkland kommune. Vi har fortsatt de samme utfordringene knyttet til befolkningsutvikling og driftsnivå sett opp mot framtidig inntektsutvikling, men regnskapsresultatet viser at vi har god styring og kontroll.

Til sammen gjør disse midlertidige premissene at 2020 ble et svært unormalt år for Orkland kommune.

- Det gir oss dessverre ikke gir den kunnskapen og erfaringen vi håpet på for å lære hva som er riktig driftsnivå for Orkland i framtida. Resultatet for 2020 forandrer ikke de utfordringene vi står overfor i framtida, og som vi beskrev i utfordringsdokumentet for gjeldende handlingsplan med budsjett.

Les mer:

Foreslår at 24,7 millioner kroner settes i overskuddsfond

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

I handlingsplan med budsjett 2020-2023 hadde Orkland kommune budsjettert med et netto driftsresultat på 50 millioner kroner for 2020. Dette ble gjort med grunnlag i handlingsreglene i økonomireglementet som kommunestyret har vedtatt.

- Regnskapet viser et netto driftsresultat på 112,6 millioner kroner. Det gjør at vi sett opp mot vedtatt budsjett for 2020 hadde et mindreforbruk på 56,1 millioner kroner. Mindreforbruket utgjør 3,3% av brutto driftsinntekter. Det tilsvarer for eksempel at en person kan sette av 17.000 kroner til sparing av en årsinntekt på 500 000 kroner, forklarer Kvernmo.

Gjennom økonomireglementet for Orkland kommune har kommunestyret vedtatt at enhetene skal få beholde overskuddene som er skapt.

- Dette gjør at administrasjonen foreslår at 24,7 millioner kroner settes i overskuddsfond til enhetene. Da sitter vi igjen med 31,4 millioner kroner for fellesområdene, som skyldes ekstrainntekter og reduserte driftsutgifter pga. koronapandemien.
 

Store investeringer gir høy gjeldsbelastning

Orkland kommune gjennomfører en rekke investeringsprosjekt som er vedtatt av de tidligere kommunene. Dette gjør at kommunen har en høy gjeldsbelastning.

- På grunn av redusert rentenivå, som er et resultat av pandemien, ble ikke kostnadene med økt gjeldsbelastning så store som forutsatt. Dette vil endre seg når renta øker og begrenser handlefriheten for fremtidige investeringer, understreker Kvernmo.

Nøkkeltall for samlet lånegjeld skal ikke utgjøre mer av netto driftsinntekter enn 100 prosent. Nå ligger Orkland kommune på 130 prosent.

- I tillegg til ca. 1,7 milliarder kroner som ble brukt på drift, brukte vi 417,7 millioner kroner i 2020 på investeringer. Det gjør at vi samlet hadde en omsetning på over 2,1 milliarder kroner i 2020. Et mindreforbruk på 56,1 millioner kroner i en slik sammenheng er ikke stort, avslutter Kvernmo.