Endringene for nasjonale regler og anbefalinger trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar, mens næringslivet må merke seg flere datoer. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars. Her finner du en gjennomgang av generelle regler og anbefalinger for hele landet, samt informasjon til bedriftene om strengere regler ved ankomst til Norge og presisering av hva som er strengt nødvendig arbeidskraft.

Regjeringens beslutninger bygger på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt i toppidretten. Det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb. Dette gjelder også i idretter som er utenfor sesong, herunder fotball. Det anbefales fortsatt utsatt for å begrense mobilitet og sosial kontakt.

Høyere utdanning

 • Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd (nytt).
 • Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, men undervisning i mindre grupper kan gjennomføres dersom det organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte (nytt).
 • Åpning av campus inkluderer også tilgang til lesesaler og bibliotek med smitteverntiltak (nytt).

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenfor eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune (nytt).
 • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Presisering av kommuneoverlege i Orkland kommune: Med tilvist plass menes ikke lengre fastmontert plass. Det kan være stol, benk eller gulv. Det viktige er at personen blir på sin tilviste plass sin under hele arrangementet og ikke kan skifte plass underveis. Dette kan løses med for eksempel nummerering, markering eller at noen viser hver enkelt deltaker til plassen sin. Avstandskrav skal overholdes mellom plassene når det er forskjellige husstander. For eksempel kan familien Olsen på som er 4 personer sitte sammen og samlet uten at avstandskravet er oppfylt mellom dem, men avstandskrav mellom dem og familien Larsen må overholdes.

 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (nytt).
 • Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer (nytt).

Uteliv og serveringssteder

 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Mer informasjon:

Endringer for bedrifter og ved innreise

I tillegg blir de generelle anbefalingene og reglene blir det en del endringer for innreise og bedrifter. Her er det flere datoer og tidspunkt som næringslivet må merke seg.

Strengere regler ved ankomst til Norge og presisering om strengt nødvendig arbeidskraft

Regjeringen varslet tidligere i februar at det skal opprettes en svært begrenset og søknadsbasert ordning for enkeltpersoner som næringslivet er avhengig av for å holde driften i gang. Denne ordningen er nå klar og trer i kraft natt til 20. februar.

Ordningen omfatter utenlandske arbeidstakere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i virksomheten.

Sjøfartsdirektoratet vil administrere ordningen.

Bedrifter kan søke gjennom Altinn fra lørdag 20. februar kl. 10.00:

Karantenested må forhåndsgodkjennes

Arbeidstakere som får komme inn til Norge må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene.

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet på forhånd.

I søknaden til Arbeidstilsynet om godkjenning av innkvarteringssted skal arbeidsgiver dokumentere at det er mulig å bo der uten å ha kontakt med andre. Arbeidstaker skal ha eget bad og eget kjøkken eller matservering, samt enerom med TV og internett.

For å få søknaden behandlet av Arbeidstilsynet må arbeidsgiver betale et gebyr.

Ordningen trer i kraft mandag 22. februar kl. 12:00:

Regjeringen gjør innstramminger i smittevernreglene ved innreise

Disse innstrammingene trer i kraft ved midnatt, natt til tirsdag 23. februar:

 • Unntak fra krav om attest for negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge for militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd dersom de ankommer Norge med ikke-kommersiell transport, blir fjernet.
 • Unntak for innreisekarantene for flypersonell og togpersonell på godstog beholdes, men endres slik at testing for flypersonell innen et døgn erstattes av testing på grensen ved ankomst. Testregimet for togpersonell endres ikke.
 • Unntaket som gir særlige regler om innreisekarantene for militært personell endres slik at øvre absolutte grense for karantenekohort settes til 10 personer.
 • Det innføres krav om at yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test ved grensen og krav om karantene i arbeidstiden pålegges å bruke munnbind i alle situasjoner der de er ute av bilen på steder der det er andre mennesker.

Mer informasjon:


orkland.kommune.no/korona