- Orkanger skal fungere godt for dem som bor og jobber der. I tillegg skal byen også fungere for dem som skal benytte seg av handel, kultur og øvrig tjenestetilbud.

Det sier fagleder plan Ingrid Voll, som leder kommunens arbeidsgruppe som tar for seg Orkanger sentrum i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Nå utfordrer hun deg til å komme med dine meninger.

Da kommunestyret vedtok hvilke områder arealplanen skulle omhandle, ble det bestemt at den skulle inneholde en egen sentrumsplan for Orkanger.

- Dette blir ikke en egen selvstendig kommunedelplan, men i arbeidet med den kan vi likevel legge opp til en mer detaljert styring av arealbruken i dette området enn det som er tilfelle i dagens kommuneplan, sier Voll.

I forbindelse med dette temaområdet har vi laget en kort informasjonsfilm. Den kan du se her:

Myke trafikanter og effektiv trafikkavvikling

De fleste ønsker at Orkanger skal ha et attraktivt og levende sentrum som er godt tilrettelagt for alle. Det stiller krav til hvordan byen blir utformet. Det betyr at trafikkområdene må fungere enten du ferdes med bil, med buss, på sykkel, til fots eller i rullestol. Det kan derfor være aktuelt å prioritere såkalt myke trafikanter i noen områder, mens det andre steder kan være mer tilrettelegging for parkering og effektiv trafikkavvikling. Samtidig er det sånn at forskjellige typer forretninger og andre virksomheter påvirker trafikken og parkeringsbehovet på ulike måter.

- Derfor kan det være aktuelt å legge noen føringer for hvilke typer virksomheter som skal få etablere seg i de ulike delene av sentrum, sier Voll.

Trivsel og tilgjengelighet

Orkanger sentrum skal også være et trivelig sted å oppholde seg utendørs. Da er det viktig med gode møteplasser, gjerne møblert med benker, bord og lekeapparater for de minste. Det må også være noen grønne områder både i og rundt sentrum. Det kan være alt fra små parker og lekeplasser til nærturområder og idrettsanlegg.

- Når vi planlegger må vi sørge for at sentrum er tilgjengelig for alle som ferdes der. Det betyr for eksempel at stigninger, underlag og passasjer må fungere, også for folk med rullestol, rullator eller barnevogn. For synshemmede er det viktig med ledelinjer og fargekontraster, poengterer fagleder Voll.

Fortetting og bygg i høyden

Det er flere generelle trekk ved byutvikling som også har satt sitt preg på Orkanger de senere årene.  I småhusbebyggelsen er det en tendens til at eiendommer deles opp og det fortettes med nye hus, mens det i områder med nyere sentrumsbebyggelse bygges høyere og med en annen arkitektur enn områdene rundt.

-Vi ser at spørsmål om hvordan ny bebyggelse i sentrum skal utformes og tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet engasjerer mange. I kommuneplanen er det fullt mulig å knytte ulike bestemmelser til ulike soner i sentrum. Vi ønsker gjerne dine innspill om dette og andre ting som opptar deg om sentrumsutvikling, sier Ingrid Voll.

Din mening teller

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal mene noe om? Kanskje har du helt egne ideer og tanker? Ikke nøl med å fortelle dem til oss. For å sette deg litt på sporet deler vi noen spørsmålsstillinger med deg:

  • Er dagens trafikkområder godt nok tilpasset alle typer trafikanter? Hvis ikke, har du noen forslag?
  • Hvilke typer forretninger og andre virksomheter bør få etablere seg i de ulike delene av sentrum?
  • Har vi gode nok offentlige rom i sentrum, som torg, parker, nærturområder og idrettsanlegg?
  • Er sentrum tilgjengelig for alle, eller er det noen områder som er spesielt utfordrende for f.eks. rullestolbrukere og synshemmede?
  • I hvilke områder kan vi tillate fortetting? Hvilke betingelser bør vi stille da?
  • Hvilke konkrete krav bør vi stille til utforming av ny bebyggelse sånn at denne passer sammen med den eksisterende?
  • Hvordan kan vi dele sentrum inn i ulike soner slik at vi kan ta hensyn til alt dette på en best mulig måte?

Du har frist til 15. september for å komme med innspill.

De må du levere skriftlig til oss, på en av disse måtene:

  • Fylle ut skjemaet som ligger på kommunens nettside
  • Send oss papirpost eller e-post
  • Lever innspillet ditt direkte i kartløsningen som er laget spesielt for det

Mer informasjon om dette finner du på kommunens nettsider