27.3.2020   Tre nye tilfeller påvist i Orkland – en til sykehus

Det er meldt om tre nye positive prøver på koronasmitte i dag. To av tilfellene kan relateres til allerede kjente smittesirkler. Det arbeides nå med kartlegging av tilfellet uten kjent smittekilde.

Det er nå totalt elleve personer med påvist smitte i Orkland kommune. Ti personer behandles i hjemmet, mens en er innlagt på sykehus.

20.3.2020   Det er påvist ytterligere to smittede i Orkland

Det er en mann som har sittet i karantene siden tirsdag, og som er relatert til første tilfelle. Personen er i god form og er isolert i hjemmet. Den smittedes nettverk er identifisert og kontaktes for oppfølging. Dette er altså innenfor den opprinnelige smittesirkelen til det første tilfellet.

Den andre er en kvinne som har vært på jobb i Mellom-Europa. Hun fikk symptom mens hun var på reise, og fikk avslag på å bli testet der hun var. Hun har praktisert tilnærmet isolasjon siden hun kom hjem. Nå har hun også fått påvist positiv prøve. Hun fortsetter med isolasjon i hjemmet, og behandles der. Hun er i god form. Også her er den smittedes nettverk identifisert og kontaktes for oppfølging. Dette er altså utenfor tidligere smittesirkel, men risikoen for videre smitte vurderes som mer begrenset enn det første tilfellet.

Det er nå til sammen 5 smittede i Orkland. Det er 4 innenfor samme smittesirkel, pluss det nye tilfellet med personen som har sin opprinnelse fra jobbreise i Mellom-Europa.

19.3.2020   Ytterlige en er smittet i Orkland

I kveld er det påvist en ny smittet i Orkland kommune. Personen som er smittet kan relateres til det første smittetilfellet som ble påvist i går.

- Dette var ikke overraskende, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Han kan fortelle at den smittede er relatert til det første tilfellet påvist i Orkland, en mann som har sitt arbeid på Shawcor på Orkanger. Den nye smittedes nettverk er identifisert og kontaktet for videre oppfølging. Wikell opplyser at den smittede har det bra og nå er isolert i hjemmet.

Det er nå i alt 3 smittede i Orkland, alle relatert til samme smittekilde. Det samme gjelder en fjerde person, bosatt i Skaun kommune.

19.3.2020   Pressemmelding skole og barnehage

Barn som får tilbud i Orkland kommune under stengning av barnehager og skoler.

Denne uken har totalt 37 barn tilbud i barnehager i Orkland. Det tilsvarende tallet for skoler er 32.

Dette er barn som har fått tilbud fordi begge foreldre har arbeid innenfor samfunnskritiske områder. Yrkesgruppene fordeler seg blant annet på personer som jobber innenfor apotek, sykepleiere, helsefagarbeidere, transport og matproduksjon.

Det er også åpnet opp for at barn med spesielle omsorgsbehov får tilbud.

Det er gitt tilbud på alle skoler og barnehager, i barnas vante omgivelser. Dette er selvsagt med bakgrunn i smittesituasjonen og at det er et mål å samle færrest mulig personer på samme plass.

Bemanningen dimensjoneres i forhold til behovet.

For ordens skyld nevner vi at det ordinære antall barn i skolene i Orkland er 2227*. Det tilsvarende tallet for barnehagene er 906**.

Orkland kommune vil gjerne framheve det gode samarbeidet med alle foreldre og foresatte, som strekker seg langt for å finne gode løsninger for sine barn i en krevende tid.


* Tallet er hentet fra GSI Grunnskolerapportering 1.10.2019, og inkluderer elever ved Montessoriskolen (privat)
** Tallet er hentet fra barnehagefakta.no 15.12.2019, og inkluderer barn ved Liavoll barnehage (privat)

19.3.2020 kl 10:06

17.3.2020   Første positive prøve i Orkland

- I kveld fikk vi første positive prøve for Korona-virus i Orkland kommune. Det jobbes nå intensivt med kartlegging av potensiell videre smitte. Vi har allerede fått avgrenset hvor det kan komme fra, og jobber nå med å kartlegge aktuelle personer som kan være utsatt for smitte og som må settes i karantene, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

- Vi er svært godt forberedt på at dette kunne skje, og har satt inn alle nødvendige ressurser. Vi samarbeider med tett med sentrale myndigheter og følger de prosedyrer som er gjeldende, understreker Wikell.

Personen har ikke behov for innleggelse, er i god form og ved godt mot. Personen behandles i hjemmet og er satt i isolasjon. Vi må be om forståelse for at vi på det nåværende tidspunkt ikke kan si mer, og vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av morgen formiddag. I mellomtiden ber jeg om at folk holder seg rolig og lever som før, at vi unngår spekulasjoner og følger de allerede gjeldende anbefalinger, avslutter Wikell.


Pressen inviteres til å treffe kommuneoverlege og ordfører kl. 10:00 i morgen på rådhuset på Orkanger.

15.3.2020   Orkland kommune innfører strengere bestemmelser for hjemmekarantene, tilreisende og gjennomreisende m.m.

Kommuneoverlegen i Orkland kommune fattet i dag vedtak som betyr strengere bestemmelser for hjemmekarantene, tilreisende og gjennomreisende m.m. fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet.

I Orkland kommune har vi ingen kjente smittetilfeller. Det er en annen og mer alvorlig situasjon i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. En smittet person kan ha alt fra lette luftveisplager til betydelig behov for behandling og hjelp fra helsetjenesten. Orkland kommune mener det er avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor kommunen. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet, om må beskyttes.

Vi har stor forståelse for at dette får krevende konsekvenser, men en omfattende faglig vurdering gjør oss trygg på at dette må gjennomføres.

Etter kommunens oppfatning er smittesituasjonen i Orkland kommune vesentlig forskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus (covid-19) uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Dette er bekymringsverdig.

Kommunen må gjøre alle nødvendige tiltak for å begrense smittespredningen. Vi må gjøre vårt ytterste for å kartlegge nye tilfeller av smittede for å forhindre spredning i lokalsamfunnet.  Dette er en dugnad alle må bidra til.

Fullstendig vedtak med begrunnelse og status er lagt ved denne pressemeldingen.

Det har i dag vært kontakt mellom kommunene i Orkdalsregionen. Flere av dem jobber med tilsvarende vurderinger.

Innbyggere og berørte som har spørsmål skal benytte etablerte informasjonstjenester for Orkland kommune:

Telefon 900 31 260 og e-post: korona@orkland.kommune.no Informasjonstjenestene er åpne fra 10:00 til 20:00 alle dager.

15.3.2020


Vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 15.3.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.3.2020 og gjelder til og med 26.3.2020.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Orkland kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise.  Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.
  3.  For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder per 15.3.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 15.3.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.3.2020. Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag.»

13.3.2020   Endringer for legevakt i Orkdalsregionen

På grunn av pandemi gjøres det nå tiltak for legevaktsordningen for Orkdalsregionen. St. Olavs vurderer det som ikke forsvarlig å drifte legevakt i lokalene til sykehuset på grunn av potensiell smittefare.

St. Olavs ønsker å holde Orkdal sykehus korona-fritt som ledd i smittevernarbeid. I dag drifter St. Olavs en legevaktsordning på vegne av 8 kommuner i Orkdalsregionen m.m.

Kommunene dette gjelder er:
Heim, Rindal, Rennebu, Surnadal, Hitra, Frøya, Skaun og Orkland

Kommunene har hatt dialog med St. Olavs og kommet fram til følgende midlertidige ordning:

  • Kontakttelefon legevakt blir som før, tlf 116 117 (minner om at mange kommuner har opprettet egne telefon-nummer for spørsmål knyttet til Korona)
  • Fra kl. 23:00 - 08:00 fredag, lørdag og søndag er legevakten på St. Olavs på Orkdal sjukehus (13. til 15. mars)
  • Fra kl. 08:00 - 23:00 alle dager blir legevakt i egen kommune (14. til 27. mars)

Fra 16. mars blir legevakt på natt flyttet til en annen lokasjon. Vi kommer tilbake med mer informasjon.