Den politiske organiseringen i Orkland kommune skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og underliggende planer. Dette innebærer at Orkland kommune skal legge til rette for engasjement og deltagelse i utvikling av lokalsamfunnet og samhandling mellom kommune, lokalsamfunn og næringsliv.

Kommunestyret vedtok 25.05.2022 ny politisk organisering av Orkland kommune gjeldende fra kommunevalget høsten 2023:

politisk_organisering_221123.jpg

  • Orkland kommunestyre skal ha 43 representanter
  • Orkland formannskap skal ha elleve representanter
  • Hovedutvalg forvaltning skal ha elleve representanter
  • Hovedutvalg for teknikk skal ha ni representanter
  • Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur skal ha elleve representanter

Det er etablert kontrollutvalg med fem representanter.

Videre er det etablert; administrasjonsutvalg, valgutvalg, kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne, eldreråd og ungdomsråd.