Grunnlaget for et historisk grønt industrieventyr er under etablering i Orkland kommune. Det som kan bli et av de største næringsområdene i landet og med rikelig tilgang på fornybar kraft, har potensial for flere tusen grønne industriarbeidsplasser. Det er selskapet Norsk Industriutvikling som står bak prosjektet, med det grønne investeringsselskapet Valinor som eier. Det er allerede framforhandlet avtaler med et stort antall grunneiere.

 - Dette bekrefter at vår industristrategi bidrar til ytterligere satsinger. Den stadfester vår posisjon som næringskommune nummer 1, og bidrar til at Orkland kommune kan ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, sier ordfører Oddbjørn Bang i en kommentar.

Det var under onsdagens formannskapsmøte i Orkland at representantene for Valinor presenterte planene selskapet har i Orkland. Der pekte de på årsakene til at de har valgt å starte planene for å utvikle et 5 000 mål stort næringsområdet på Ustjåren. Med denne størrelsen vil dette bli et av de største nærings- og industriområdene i Norge.

Unik tilgang på kraft

God tilgang på kraft er helt avgjørende for å etablere ny grønn industri i Norge. Den senere tiden har flere industriprosjekter i Norge blitt lagt på is og mulige arbeidsplasser gått tapt, på grunn manglende tilgang på kraft. Det har blitt tydeligere og tydeligere hvor avgjørende det er at nye industriområder kombinerer tilgang på kraft, kombinert med en skånsom utbygging som ivaretar naturmangfold og en geografisk plassering som er attraktiv for arbeidskraft med høy kompetanse. Ny grønn industri trenger forutsetningene for å jobbe sirkulært fra første dag.

I dialog med flere aktuelle bedrifter

Valinor ønsker i utgangspunktet å invitere all mulig ulike typer grønn industri til å etablere seg i området. Både små og store virksomheter. Særlig vil det være attraktivt for kraftkrevende og kompetansekrevende industri, på grunn av god tilgang til kraft og et stort, kompetent arbeidsmarked med nær tilknytning til både utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Utviklerne av industriparken har allerede dialog med flere aktuelle bedrifter og næringer, og vil komme tilbake med informasjon om det senere.

Attraktiv beliggenhet

- Vi vil etablere et unikt næringsområde for grønn industri og inviterer inn bedrifter og næringer som ønsker seg et hurtigspor mot det grønne skiftet. Beliggenheten vil være blant de aller beste i Europa og særlig attraktiv for kraft- og arealkrevende virksomheter, sier Pål Selboe Valseth som leder for investeringsselskapet Valinor.

Det nye næringsområdet vil også kunne være aktuelt for selskaper som Valinor har samarbeid med eller allerede har i sin investeringsportefølje.

- Vi har over tid hatt dialog med både etablerte industriselskaper og nye aktører som ønsker seg en lokalisering der krafttilgang, infrastruktur og kompetansearbeidskraft er tilgjengelig, sier Valseth.

Midt-Norge i en unik posisjon 

Valinor peker på at i motsetning til andre områder i landet der industriprosjekter står på vent på ubestemt tid på grunn av kraftproblemer, vil man her, ganske snart kunne «stikke pluggen rett i veggen». Dette handler både om kraft og tilgang til nett. Omfattende industriplaner i Sør-Norge venter på nettilgang, men samtidig er ikke kraftprisene like konkurransedyktige som mange har håpet. Midt-Norge har en annen situasjon. Som følge av omfattende utbygging av både kraft og nett er området nå svært konkurransedyktig i et europeisk perspektiv. Valinor mener Ustjåren ligger unikt plassert midt mellom to store sentralnettlinjer og transformeringspunkter, og det er derfor ikke behov for å bygge ut ny overføringskapasitet gjennom sentralnettet. Det som trengs er mindre investeringer i regionalnettet. I tillegg peker de på at plasseringen har nærhet til vannkraft og allerede utbygde vindkraftprosjekter.

Arbeidskraft og kompetanse

Med en avstand på bare 40 minutter til teknologihovedstaden Trondheim, vil næringsområdet ikke bare utmerke seg på krafttilgang, men også tilgang på arbeidskraft. Trondheim er en by i sterk vekst, prosentvis mer enn alle andre norske storbyer ifølge SSB. Trondheimsregionen og Orkland kommune opplever tilflytting. Trondheimsregionen har i dag 300 000 innbyggere og ligger helt fremst i landet når det gjelder teknologiarbeidsplasser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er landets største tekniske universitet og har hovedsete i Trondheim. De har ansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og viktig forskning og næringsliv innen teknologi, klima og bærekraft, energi, hav og helse springer ut fra NTNU-miljøet.

Perfekt kombinasjon

Andre steder i Norge har også god krafttilgang og ledige arealer. Valinor framhever imidlertid at få steder har den samme og nødvendige kombinasjonen av tilgang på fornybar energi, stabile priser, teknologisk kompetansemiljøer og arbeidskraft. I tillegg spiller Orklands lange historie som industrisamfunn med en solid arbeidsstyrke, innarbeidet industrikultur, viktig kompetanse og erfaring en stor rolle. Mange eksisterende virksomheter i Orkland er på full fart inn i det grønne skiftet og vil kunne både samarbeide med og levere til de nye grønne industribedriftene som vi tror vil komme.

Bærekraft og adgang for allmennheten

Da operaen sto ferdig i Oslo, satte den en ny standard for kulturbygninger verden over. I dag er det en selvfølge at nye store kulturhus bygges slik at selve konstruksjonen og taket skal være tilgjengelig for allmennheten. Valinor poengterer at de ikke skal bygge en opera, men ønsker å sette en ny standard for hvordan nærings- og industriområder skal utvikles i fremtiden. I dag møter publikum ofte høye gjerder, stengte porter og adgang forbudt-skilt på industriområder. Valinor ønsker å etablere en industripark i Orkland som skal være åpen og tilgjengelig. Selskapets arkitekter og utviklere jobber for at næringsområdet skal tilpasses landskapet der det skal legges stier og gangbroer gjennom området. Om vinteren skal det legges til rette for at både ansatte og øvrige besøkende kan ta seg en skitur gjennom industriparken og over den brede gangbrua. I sommerhalvåret vil det være sykkel- og turstier i området og selskapet plasserer gjerne inn en klatrevegg der det kan passe. Selskapet kommer til å invitere til dialog med lokale idrettsforeninger og turlag for å se om de kan være med på å imøtekomme noen behov.

Utmark

Det nye industriområdet vil bli liggende på Ustjåren, der det allerede er framforhandlet avtaler med et stort antall grunneiere. En utfordring i regionen i dag er at det gjerne er dyrka mark og rike elvedeltaer som enklest kan gjøres om blir til industriområder. Det gjelder ikke dette området, som i dag i hovedsak består av utmark. Valinor peker på at utmarksområdet ligger tett på eksisterende industri og derfor vil framstå som en videreutvikling av industrisamfunnet i Orkland. Selskapet framhever imidlertid at man skal ha respekt for de inngrepene dette vil medføre.

- Framtidens industri må tenke på en helt ny måte når det gjelder natur. Vi må forsøke å bygge industri som best mulig kan inngå i leveområdene til dyr og planter, uten store negative konsekvenser. Videre må det jobbes med gode løsninger som kan kompensere for de negative effektene vi påfører, forteller Arne Fredrik Lånke, som er rådgiver for Valinor i prosjektet med lang fartstid innen store industri- og fornybarprosjekter. Han viser til at det også må tenkes på nye måter når det gjelder landskap og friluftsliv. 

 - Disse temaene skal tas på stort alvor i utformingen av planene. Vi må tenke at ny industri skal medføre netto nytte for hele samfunnet, herunder både natur, klima og lokalbefolkning.

Anleggsvirksomhet

Det første året vil gå med til et planinitiativ som vil følges av arbeidet med reguleringsplanen. Parallelt med det vil selskapet finne de aktørene de ønsker å ha med seg. Det siktes mot industri i stor skala, så det vil ta noen år før noe står ferdig. Det vil også være en utbygging av området over tid. Selskapet har et tiårsperspektiv på dette. Et planinnspill med mer detaljer vil bli levert i løpet av våren 2022.

Det vil være betydelige synergier med allerede planlagte prosjekter innen boligutvikling og vei som andre står bak.

- Dette blir en spennende prosess å følge videre

Den foreslåtte etableringen av en stor industripark tilrettelagt for grønn industriproduksjon er et viktig bidrag til omstillingen av Trøndelag til en bærekraftig region. Det mener ordfører Oddbjørn Bang. Han framhever at Orkland kommune har en lang og stolt industrihistorie, og at både kommunen og næringslivet er ambisiøse i forhold til det grønne skiftet.

- Etableringen vil bidra til optimisme og nye arbeidsplasser. Den vil sørge for at verdiskapingen fra regionens kraftproduksjon skjer i Trøndelag og den vil skape ringvirkninger i hele Midt-Norge, sier Bang.

Han ser fram til det videre arbeidet med planlegging og utforming av området, som vil skje som en naturlig del av kommunens pågående arbeid med ny arealplan.

- Vi har god erfaring med å legge til rette for ryddige og effektive prosesser der vi har god dialog med berørte parter. Dette blir en spennende prosess å følge videre, sier Oddbjørn Bang.

Vil sikre en god og forsvarlig prosess 

- Dette er en satsing som står helt i sammenheng med målsettingene som kommunestyret har vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Timingen er svært god knyttet til det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel, som skal bestemme hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen. I tillegg vil et slikt prosjekt kreve en egen reguleringsplanprosess. Dette arbeidet vil bli omfattende, men vi har nylig og god erfaring gjennom prosessene vi har vært gjennom knyttet til Norsk Kylling, Isfjord Norway og travparken, sier kommunedirektør Ingvill Kvernmo. 
 
- Orkland kommune vil følge gjeldende bestemmelser og sikre god dialog med berørte parter, samtidig som vi vil jobbe effektivt. Vi har bevist ved flere ganger at vi har en kompetent og effektiv kommuneorganisasjon når det gjelder næringsetableringer, og skal sikre en god og forsvarlig prosess, understreker hun. 

Om Valinor

Selskapet Norsk Industriutvikling AS står bak utviklingen av næringsområdet. Hovedeier i selskapet er Valinor, som har lang erfaring innen fornybarprosjekter og investeringer innen bærekraftig næringsliv. Dette selskapet har hatt stor suksess med grønne investeringer de senere årene. Mest kjent er nok elbilladeselskapet Zaptec, som de utviklet og tok på børs. I dag har Zaptec en verdi på rundt 4,5 milliarder kroner.

Nylig annonserte Valinor også at datterselskapet Norsk Havvind har inngått et samarbeid med energigigantene Total og Iberdrola om havvind på norsk sokkel. Dette kommer i tillegg til fornybarprosjektene datterselskapet Norsk Vind bygget ut til 7 milliarder kroner. Valinor har også investert i energilagring, varmepumper, roboter og havbruk. Selskapet har en verdijustert kapitalbase på 2,5 milliarder kroner. 9 av 10 kroner selskapet tjener pløyes tilbake i nye bærekraftige investeringer.