Planregister

Planregisteret er en oversikt over alle arealplaner i kommunen, registrert med plan-ID, plannavn og tilhørende plandokumenter. Reguleringsplaner er også tilgjengelige digitalt på kommunens kartsider, både når planen foreligger som forslag og som endelig vedtatt plan. Kartet med tilhørende planregister oppdateres fortløpende.

Plandokumentene (plankart, bestemmelser, sakspapirer, rapporter mm.) er tilgjengelige som PDF-filer for gratis nedlasting. Planregisteret gir også oversikt over planens status, fra Planlegging igangsatt til Endelig vedtatt arealplan. Du kan søke på planer i planregisteret enten ved å skrive inn plan-ID eller (deler av) plannavnet.

Kommunens plansystem

Generelt om kommunens plansystem

kommunens plansystem.png
Illustrasjon som viser kommunens plansystem. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunen er pliktig til å utarbeide planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien er kommunens verktøy for å fastsette planarbeidet i valgperioden, og drøfter behovet for å revidere kommuneplanen. Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende kart. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for deler av kommunens areal eller for egne tema.

Kommuneplanens samfunnsdel fastsetter mål og strategier for utvikling av kommunen mange år fremover.

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for forvaltning av kommunens arealer. Arealdelen består av en planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer, og et kart.

Kommuneplanens handlingsdel med budsjett revideres årlig.

Kommunen utarbeider og forvalter arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven, og saksbehandler private reguleringsplanforslag. En reguleringsplan er en mer detaljert plan enn kommuneplanen, og angir bruk og vern av arealer og fysiske omgivelser, for avgrensede områder. I områder hvor det foreligger en reguleringsplan skal søknadspliktige tiltak utføres i henhold til denne. I dagens lovverk er det to typer reguleringsplaner: områdeplan og detaljregulering. Områdeplanene utarbeides i hovedsak av det offentlige. Private aktørers forslagsrett er knyttet til detaljplan. Èn eiendom kan være berørt av flere plantyper.

Kommunen utarbeider i tillegg tema-/fagplaner innenfor de ulike sektorene.

Kommuneplan i Orkland

Det er foreløpig ikke utarbeidet noen ny kommuneplan for Orkland, inntil videre vil kommuneplanene for de enkelte kommunene gjelde.

Reguleringsplaner

Fremme privat reguleringsplan

I hovedsak er det plankrav for større byggesaker. Dersom du ønsker å utvikle et område som ikke er regulert, kan du fremme et privat forslag til regulering. Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel.

Dersom du ønsker å fremme et planforslag må du først ta kontakt med kommunen for å avtale et oppstartsmøte. Det gjør du ved å fylle ut dette skjemaet:

 

reguleringsplan_eksempel.jpg
Kilde: Regjeringen.no

Hvem kan fremme planforslag?

Private tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Selve planforslaget må utarbeides av fagkyndig, og det er visse krav til fremstilling av planforslaget.

Saksgang og behandling

Plan- og bygningsloven stiller klare krav til planprosessen. Under har vi gjengitt de viktigste punktene:

Oppstart og utarbeiding av planforslag:

 • Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen er obligatorisk i starten av en planprosess
 • Planoppstart for reguleringsplan, eventuelt planprogram, varsles til berørte grunneiere, naboer og fagmyndigheter. Planoppstart må også kunngjøres i lokalavis og på kommunens hjemmeside
 • Planforslag sendes inn til kommunen og forberedes av administrasjonen
 • Første gangs behandling av planforslaget i kommunens planutvalg (politisk)

Offentlig ettersyn:

 • Planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte parter i minimum seks uker

Vedtak av plan:

 • Planforslaget bearbeides på bakgrunn av eventuelle høringsinnspill, og tas opp til sluttbehandling i kommunestyret
 • Klagefrist på tre uker gjelder for vedtatt plan

Hvilke krav stiller kommunen til planleveransen?

 • SOSI-fil av planomriss oversendes kommunen senest ved varsel om oppstart
 • SOSI-fil av planen skal vedlegges planforslag, sammen med rapport for gjennomført SOSI-kontroll
 • Planbeskrivelse og bestemmelser skal oversendes både som PDF og Word-fil
 • Overordnet VA-plan skal innsendes for godkjenning sammen med planforslaget der dette er aktuelt

For øvrig legges krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og kommuneplanen til grunn.

Nyttige lenker

Kommunen har utarbeidet en egen sjekkliste for utarbeiding av private planforslag. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er uttømmende, og at det kan være andre tema som må drøftes i planarbeidet.

Regjeringens side om reguleringsplanarbeid, her finner du blant annet oppdatert veileder for utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven

Gebyrer

Dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

Det finnes arealplaner for alle eiendommer i kommunen. Det kan være både kommuneplanens arealdel og lokale reguleringsplaner som gjelder for din eiendom. Planene viser hvordan eiendommen din kan brukes, og er juridisk bindende.

Hvis du ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe som er i strid med planene, må du søke om dispensasjon.

Planene som gjelder for din eiendom finner du i kommunens planregister.

Dispensasjon er unntaket

Alle arealplaner har vært gjennom en omfattende politisk prosess, hvor naboer, interesseorganisasjoner og andre berørte har hatt mulighet til å påvirke. En plan skal være forutsigbar slik at alle vet hva som gjelder i sitt område. Derfor skal kommunen kun unntaksvis gi dispensasjon.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir deg tillatelse til å fravike planen i det konkrete tilfellet søknaden din gjelder.

Permanent eller midlertidig dispensasjon

En dispensasjon kan være permanent eller midlertidig. Hvis dispensasjonen kun er gitt for en begrenset periode, må det utførte arbeidet fjernes eller endres når dispensasjonsperioden har gått ut.

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Du kan få dispensasjon dersom:

 • Formålet med planen ikke blir vesentlig tilsidesatt
 • Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

Begge disse vilkårene må være oppfylt for at kommunen kan vurdere å gi dispensasjon. Du har imidlertid ikke noe krav på å få dispensasjon dersom vilkårene er oppfylte.

Hvordan søke om dispensasjon?

I søknaden må du fortelle hva du søker dispensasjon fra. Søknaden må begrunnes, og skal skrives på et eget ark. Du må varsle naboer og gjenboere før du sender en dispensasjonssøknad til kommunen. Søknaden om dispensasjon kan sendes i forkant eller sammen med byggesøknaden.

Last ned søknadsskjema:

Mer informasjon om dispensasjoner:

En dispensasjon avgjøres normalt av Hovedutvalg forvaltning. Saksbehandlingstiden er inntil 12 uker.