Etter en ytterligere gjennomgang av saken har Orkland kommune konkludert med at anmeldelsen i forbindelse med en skogsdrift i Røssdalen trekkes.

Det inviteres nå til dialogmøte med skogeierne.

Tømmerkjøper og entreprenør har erkjent feil

- Det var ikke kommunens intensjon å anmelde skogeierne, og vi ser i ettertid at anmeldelsen skaper usikkerhet knyttet til hvem den er rettet mot og fortolkning av lover og regelverk for slike saker. Vi ser at det er de profesjonelle aktørene som sitter på mest kompetanse og gjennomfører hogsten, og at skogeierne er avhengig av å støtte seg på deres ekspertise. Skogeierne har også gitt tilbakemelding på at dialogen i denne saken ikke har vært god nok. Vi har derfor gått gjennom saken på nytt og forsterker i stedet dialogen og samarbeidet. Gjennomgangen av saken har også gjort at vi ønsker å vurdere andre virkemidler. Vi er glade for at både tømmerkjøper og entreprenør i dialog med kommunen og gjennom utsagn i media etter anmeldelsen erkjenner at det er gjort feil i denne saken, sier landbrukssjef Siri Eithun.

Følger beslekta saker tett

Hun presiserer at Orkland kommune er svært opptatt av bærekraft i skogbruket, der det biologiske mangfoldet, leveområdene for mange arter og øvrige kvaliteter blir godt ivaretatt, samtidig som vi har et skogbruk som produserer kvalitetsvirke til byggenæringa.

- Vi er kjent med at det finnes andre beslekta anmeldelser knyttet til dette sakskomplekset andre steder i landet. Vi vil følge disse sakene tett og ønsker å se hva resultatene av disse overtredelsene blir, sier Eithun.

Må ivareta både bærekraft og verdikjeden

Hun understreker at det er samarbeid i hele verdikjeden, sammen med forvaltningen, som sikrer et framtidsretta og bærekraftig skogbruk.

- Vi vil i nærmeste framtid invitere skogeierne til møte. Vi forstår og beklager at denne saken har blitt opplevd som krevende. Orkland kommune ønsker å legge til rette for god dialog med skogbrukets medlemsorganisasjoner, tømmerkjøpere og entreprenører, som sikrer at både hensynet til bærekraft og næringens verdikjede sikres, avslutter Eithun.