Kommuneoverlegen i Orkland kommune fattet i dag 15.3.2020 vedtak som betyr strengere bestemmelser for hjemmekarantene, tilreisende og gjennomreisende m.m. fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

I Orkland kommune har vi ingen kjente smittetilfeller. Det er en annen og mer alvorlig situasjon i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. En smittet person kan ha alt fra lette luftveisplager til betydelig behov for behandling og hjelp fra helsetjenesten. Orkland kommune mener det er avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor kommunen. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet, og må beskyttes.

Vi har stor forståelse for at dette får krevende konsekvenser, men en omfattende faglig vurdering gjør oss trygg på at dette må gjennomføres.

Etter kommunens oppfatning er smittesituasjonen i Orkland kommune vesentlig forskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus (covid-19) uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Dette er bekymringsverdig.

Kommunen må gjøre alle nødvendige tiltak for å begrense smittespredningen. Vi må gjøre vårt ytterste for å kartlegge nye tilfeller av smittede for å forhindre spredning i lokalsamfunnet. Dette er en dugnad alle må bidra til.

Det har i dag vært kontakt mellom kommunene i Orkdalsregionen. Flere av dem jobber med tilsvarende vurderinger.

Innbyggere og berørte som har spørsmål skal benytte etablerte informasjonstjenester for Orkland kommune:

Telefon 900 31 260 og e-post: korona@orkland.kommune.no Informasjonstjenestene er åpne fra 10:00 til 20:00 alle dager.

Følg med på www.orkland.kommune.no/korona for oppdatert kommunal informasjon om situasjonen. For nasjonale føringer og bestemmelser anbefaler vi www.fhi.no og www.helsenorge.no

Vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 15.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.20 og gjelder til og med 26.03.20.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Orkland kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise.  Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning. 
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder per 15.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Trøndelag.