- Nedleggelse av musikklinja vil føre til et fattigere fritidskulturliv i regionen, skriver ordfører Oddbjørn Bang på vegne av formannskapet i Orkland kommune. Med bakgrunn i fylkesrådmannens forslag om å legge ned musikklinja ved Orkdal videregående skole, besluttet formannskapet i forrige uke at ordføreren skulle sende et brev til hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune vedrørende kommunens bekymring.

Du kan lese hele brevet her:


Orkland kommune er bekymret for at musikklinja på Follo forsvinner

Det er med stor bekymring Orkland kommune mottar informasjonen om at fylkesrådmannen foreslår å legge ned musikklinja ved Orkdal videregående skole, der fundamentet for forslaget begrunnes i lave søkertall over tid, økonomiske utfordringer og usikkerhet om et så lite fagmiljø er kvalitativt godt nok.

Musikklinja på Orkdal vgs feiret i 2020 sitt 25-årsjubileum, og i den forbindelse ble det gjennomført en stor konsert i Sondrehallen 30.10.20. Denne konserten alene oppsummerte hvor viktig musikklinja ved Orkdal vgs har vært for regionen, og den viste mange eksempler på tidligere elever som har brukt årene på musikklinja til å bygge et grunnlag som nå gjør at de er utøvende musikere, pedagoger, ildsjeler og ressurspersoner både i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Dette står i kontrast til spørsmålsstillingen om fagmiljøet ved Orkdal vgs er kvalitativt godt nok.

Det er et offentlig ansvar å skape et sammenhengende utdanningsløp innenfor kunstfag. I dette perspektivet har musikklinja ved Orkdal vgs en svært viktig rolle for den sørlige regionen i Trøndelag. Musikklinja samler elever fra hele regionen, dvs fra Orkland, Oppdal, Rennebu, Rindal, Heim, Melhus, Skaun, Hitra og Frøya. I perioder har også elever fra Trondheim valgt å søke studieplass på musikklinja på Orkdal vgs.

Sammenhengen i utdanningsløpet

Orkland kommune har vedtatt at kulturskolen «skal tilby undervisning i tråd med «Rammeplan for kulturskolen, Mangfold og fordypning»» hvor tilbudet deles inn i et breddeprogram, kjerneprogram og et fordypningsprogram. Fordypningsprogrammet skal være «for elever som har særlig interesse og forutsetninger for å arbeide med faget».

Orkland kulturskole etablerte en pilot i fordypning høsten 2020 og dette blir et regionalt tilbud i samarbeid med kommunene Heim, Hitra og Frøya fra høsten 2021.

I målsetningen disse kommunene har utarbeidet, står følgende:

"Fordypningsprogrammet skal være mindre omfattende enn, og anses som et supplement til, de allerede etablerte regionale fordypningsprogrammene og kunstfaglige studieretninger i videregående opplæring. For de som ønsker å søke disse tilbudene, kan fordypningsprogrammet være en forberedelse til å søke eller et alternativ. Tilbudet kan også være et ledd i forberedelse til høyere utdanning i kunstfag, men vil i mange tilfeller måtte suppleres med andre programmer eller høy grad av egenstudier ut over de fagene som tilbys."

Dersom tilbudet ved Orkdal vgs avvikles, faller også en brikke i fordypningsprogrammet bort. Resultatet er at muligheten for å forberede elever i kommunen på høyere utdanning innen kunstfag svekkes.

Kompetanse

Orkdal vgs og Orkland kulturskole har lang tradisjon for å samarbeide om pedagogisk personell og prosjekter. Både ved Orkdal vgs og Orkland kulturskole er det et svært kompetent lærerkollegia med svært høy fagkompetanse. Hvis musikklinja på Orkdal vgs legges ned, så vil konsekvensen av dette også gå ut over tilgangen på kompetanse for kulturskolene i regionen. Orkland kulturskole og musikklinja ved Orkdal vgs har brukt kommunesammenslåingsprosessen til å se på nye måter å samarbeide på. Kulturskolen og Orkdal vgs skulle bla hatt en stor felles forestilling den helga samfunnet stengte ned i mars 2020.

Lokalt kulturliv

Mange av musikklinja sine tidligere elever har bygd sin utdanning og yrkeskarriere med fundament i kunnskapen som de har tilegnet seg som elever i kulturskole og ved Orkdal vgs. Det er likevel Ikke alle som går musikklinja som velger høyere utdanning innenfor kunstrelaterte fagområder, men de aller fleste vil ha musikk og kunstfag som en viktig del av sitt voksne liv. Musikklinjas tidligere elever er aktive i kor, korps, band, teater, revy, lokale festivaler m.m. Dette er ressurspersoner for det lokale kulturlivet i vår region og det er grunn til å frykte at fritidskulturlivet på sikt blir fattigere uten musikklinja.

UKM er en nasjonal og regional satsing. Ungdomskulturlivet er svært knyttet opp mot musikklinja på Orkdal vgs og kulturskolene, og bortfall av musikklinjas elever, som lokale ressurser og forbilder, vil få store konsekvenser for ungdomskulturlivet. Årets russekull ved Orkdal vgs har nettopp gjennomført en russerevy som fikk strålende omtale i media, og det er vanskelig å tenke seg at denne revyen kunne vært gjennomført uten den kompetansen mange av deltakerne har, som elever på musikklinje og tidligere kulturskolelever.

Samfunnsmessige konsekvenser

For å skape et godt lokalsamfunn trenger vi kultur og gode kulturutøvere, og i lokalsamfunnet trenger vi ungdommene som ønsker å ta en videregående utdanning innen musikk. Dersom utdanningstilbudet i regionen blir smalere, vil flere unge flytte ut av kommunen tidligere. Det vil bidra til mindre mangfold, og forsterke sentraliseringen. Orkland kommune ønsker å jobbe sammen med fylkeskommunen, og kulturnæringen for å øke rekrutteringen til musikklinja i årene framover.

Oppsummering

Orkland kommune anmoder hovedutvalg oppvekst om å  beholde musikklinja på Orkdal vgs. I arbeidet med å etablere Orkland kommune har Orkland kulturskole og Orkdal vgs styrket sin samhandling, noe som vi antar at vil medføre en betydelig økning av elevtilgangen på musikklinja i årene som kommer. I tillegg har samarbeidet medført at praktisk samhandling mellom kulturskole, kommune og musikklinja på Orkdal vgs har blitt styrket, bla gjennom fordypningsfag, helhetstenkning innenfor ytringskultur (UKM, russerevy, korps, teater) og gjennom praktisk samarbeid om felles undervisningspersonell. Nedleggelse av musikklinja vil føre til et fattigere fritidskulturliv i regionen.

Hilsen
Orkland kommune
Oddbjørn Bang, ordfører