I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan på ovennevnte område Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for gang- og sykkelvei på Blåsmo.

Planområdet er på ca. 22 dekar. og avgrensningen av området er vist på kartutsnittet under. Planavgrensningen kan bli noe justert under planprosessen.

Planene utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Merknader og eventuelle spørsmål til det igangsatte planarbeidet kan innen 6. mai 2022 rettes til:

On arkitekter og ingeniører AS
Orkdalsveien 82
7300 Orkanger

E-post post@on-as.no
Telefon 72 48 40 20

Gang- og sykkelvei på Blåsmo.jpg