I dag ble Steinshaugen vannforsyningsanlegg åpnet. Dermed er det sikret solid drikkevannstilgang i de tettest befolkede områdene i Orkland, noe som kommer både innbyggerne og næringslivet til gode.

- At vi har vann i krana er noe de fleste tar for gitt. Det er først når vannet forsvinner vi oppdager hvor avhengig vi er av det, sier Bjørn Ekren, som har vært prosjektleder for utbyggingen.

Da leder av hovedutvalg for teknikk, Oddvar Kjøren, klippet over snora på Steinshaugen i dag markerte det slutten på en tiårsperiode med undersøkelser, prøvepumping, godkjenning, prosjektering og bygging av anlegget. Nå er anlegget klart for å pumpe 5 000 kubikkmeter, eller 5 millioner liter vann i døgnet ut på ledningsnettet.

Hovedutvalgsleder for teknikk, Oddvar Kjøren, foretar den offisielle åpningen av Steinshaugen vannforsyningsanlegg.
Oddvar Kjøren foretok åpningen av anlegget.

Sikrer tilgang fra to vannkilder

- Prosjektet ble startet etter påtrykk fra Mattilsynet i 2010 for å sikre godt og sikkert drikkevann i tidligere Orkdal kommune. I tillegg ble det utredet muligheten for tosidig vannforsyning i kommunen. Orkdal hadde allerede et grunnvannsanlegg på Doroøya ved Gangåsvatnet. Hvis dette anlegget får driftsstans vil dette nye anlegget sikre dekningsområdet tilgang til godt drikkevann, sier Ekren.

Vannkrevende industri

Underveis i prosjektperioden har det også kommet til vannkrevende industri som Norsk Kylling sin fabrikk på Grønøra, en aktør som alene vil ha behov for 2 500 kubikkmeter vann i døgnet. Anlegget på Steinshaugen kan over kortere perioder øke kapasiteten til å levere cirka 8 000 kubikkmeter vann, som er maksimalt uttak ifølge konsesjon gitt av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Dette er anlegget

Steinshaugen vannforsyningsanlegg består i alt av fire hoveddeler. Selve vannkilden befinner seg dypt under Orkla. Ved elvebredden er det etablert tre grunnvannsbrønner. Vannet ledes derfra inn i selve vannbehandlingsanlegget der det desinfiseres ved hjelp av ultrafiolett strålebehandling, såkalt UV-behandling. Deretter pumpes vannet til høydebasseng på Digeråsen, noen kilometer unna. Til slutt ledes det inn på drikkevannsnettet via et fordelings- og reduksjonsanlegg i Kvennvegen ved Brekka boligfelt på Fannrem.

Bjørn EkrenBjørn Ekren orienterte hovedutvalgsmedlemmene om utbyggingsprosjektet.

Boring under boligfelt

- Det er også gravd ned cirka 6 kilometer med overføringsledninger i prosjektet, med en rørdimensjon på 40 centimeter. Under Brekka boligfelt er røret lagt ved at det er utført en 250 meter lang styrt boring. På det dypeste går traséen på drøye 20 meter under boligene, forklarer Bjørn Ekren, som legger til at selve byggeprosjektet som har foregått i perioden 2018 til 2020 har en total kostnad på 86 millioner kroner.

Hovedutvalget får orienteringHovedutvalgsmedlemmer får detaljert informasjon om anlegget av Otto Uthus. Fra venstre Oddvar Kjøren, Eli Rostad Solhus, Eystein Steigen og Ola Bjørkøy.

Milepæler i prosjektet

2010: Undersøkte mulighet for å forsyne Orkdal vannverk med grunnvann fra Steinshaugen.
2012-2015: Gjennomførte prøvepumping av 3 grunnvannsbrønner.
2015: Søknad til NVE om konsesjon for uttak av grunnvann.
2017: Tillatelse/konsesjon fra NVE.
2017: Detaljprosjektering.
2018-2020: Bygging av anleggene og prøvedrift på slutten av 2020.
2021: Klart til full drift.